Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Stadgor, instruktioner och program

Förvaltningsstadga

Enligt kommunallagen ska fullmäktige anta en förvaltningsstadga. I förvaltningsstadgan ska finnas bestämmelser om bl.a. de kommunala organens sammanträden, inkallande av ersättare, den ekonomiska förvaltningen, behandling av motioner. Kortfattat kan man säga att det ger ett ramverk för hur ett ärende i kommunen behandlas. För mer detaljerade bestämmelser upprättas även så kallade instruktioner och tjänste- och befattningsbeskrivningar.

Förvaltningsstadgan för Jomala kommun hittar du i menyraden.

Vision och målsättningar

Kommunen antog genom kommunfullmäktiges beslut § 111/12.12.2016 dokumentet Vision och målsättningar för Jomala kommun. Här fastställs hur kommunen ska arbeta inom verksamheten och de målsättningar kommunen ska arbeta mot de kommande åren.

Byggnadsordning

Enligt Plan- och bygglagen kan kommunen anta en byggnadsordning. Byggnadsordningen ska ta upp bestämmelser som förutsätts av de lokala förhållandena och kan gälla bl.a. tomters beskaffenhet, byggnaders utformning, placering och byggnadssätt.

Ovanstående dokument hittar du i menyraden.

Övriga program och styrdokument

I menyraden finns även ett urval av kommunens övriga program och styrdokument samt samhällsinformation. 

Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 7.3.2024