Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Närståendevård

Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som ordnas i den vårdbehövandes hem med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.

Skillnaden mellan närståendevård och ömsesidig hjälp som anhöriga eller närstående personer ger varandra är att närståendevården är mycket bindande och krävande, det vill säga dygnet runt-vård eller fortlöpande daglig vård. Närståendevård består av ett vårdarvode, kompletterande hälso- och socialtjänster till den vårdbehövande och stöd till närståendevårdaren.

Stöd för närståendevård beviljas inte om andra tjänster än stöd för närståendevård bättre tryggar vården och omsorgen. Sådana tjänster kan vara till exempel den kommunala hemservicen, någon form av boendeservice eller annan social service.

Från och med den 1 januari 2021 handhar kommunen fortsatt närståendevården för vårdbehövande över 65 år och där behovet av hjälp och omsorg beror på åldersrelaterad funktionsnedsättning. Närståendevård för vårdbehövande under 65 år och för vårdbehövande som går under lagen om stöd för handikapp handläggs av Kommunernas socialtjänst (KST).

Ta kontakt med kommunens äldreomsorgschef för att få en ansökningsblankett eller skriv ut en här på sidan. Kom ihåg att ett C-läkarintyg krävs för att ansökan ska vara komplett och kan börja handläggas.

Om du vårdar en person under 65 år ansöker du om stöd hos Kommunernas socialtjänst. Klicka här för att komma till deras hemsida.

Publicerad 5.10.2017
Uppdaterad 26.2.2024