Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Hemservice

Hemservice kan erbjudas till personer som på grund av nedsatt funktionsförmåga har svårigheter med att klara av sysslor som hänför sig till normal livsföring. Funktionsförmågan kan vara nedsatt antingen tillfälligt eller permanent. Hemservice kan även erbjudas som komplement till närståendevården för att stöda vårdgivaren i dennas uppdrag för den vårdbehövande.

Hemservicen handlar om att ombesörja klientens individuella omvårdnadsbehov och välbefinnande i sin helhet. Tjänsterna omfattar bland annat utförandet av mathushållnings- och hemskötseluppgifter, sörjandet för den vårdbehövandes personliga hygien, hjälp med toalettbesök, på- och avklädning samt läkemedelsdistribuering.

Som ett led i det hälsofrämjande arbetet i kommunen, som stöder kvarboendeprincipen och i linje med vårdpersonalens rehabiliterande arbetssätt, hör det även till hemservicepersonalen att ordna förhållandena i hemmet så att den vårdbehövande själv kan komma till rätta de tider personen inte erhåller hemservice.

Klientens behov av utevistelse och aktivering, såväl fysiskt, psykiskt som socialt, tillgodoses genom samarbete mellan hemservicepersonalen och kommunens aktivitetskoordinator.

En vård- och serviceplan upprättas för alla klienter inom hemservicen och fungerar som en grund för hemserviceavgiften. Av planen ska framgå den sökandes:

  • Fysiska och psykiska funktionsförmåga samt social situation
  • Den äldres stödnätverk och anhörigas delaktighet i omsorgen
  • Minnesfunktionerna
  • Hem- och närmiljön, tillgänglighet till service
  • Olika riskfaktorer
Publicerad 28.9.2017
Uppdaterad 26.2.2024