Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Välkommen till barnomsorgen!

"Lekt" är kanske det kortfattade svaret på frågan vad ditt barn gjort på dagis. I leken ryms dock mycket: jagutveckling, begreppsuppfattning, social träning, språklig medvetenhet och grov- och finmotorik. Målsättningen är även att ge barnen en möjlighet att vistas i en trygg, trivsam och stimulerande miljö. Vi strävar till att daghemmen ska vara en lugn plats utan stress.

Varje daghem antar en egen arbetsplan, i dem hittar du mer information om daghemmens målsättningar. Arbetsplanerna hittar du under respektive daghem.

Ansökan om plats

En ansökan om barnomsorgplats kan riktas till kommunen när som helst under året. Normalt ska dock ansökan göras fyra månader innan man behöver platsen. Du hittar länk tilll ansökningsblanketten i menyraden.

Avgifter

Kommunen fastslår en avgiftstaxa för barnomsorgstjänster. Du hittar länk till aktuell barnomsorgsavgift i menyraden.

Lagstiftning

Den kommunala barnomsorgen regleras i landskapslagen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:32) . Lagen fastställer att vårdnadshavare med hemort på Åland har rätt till barnomsorg i daghem eller i familjedaghem för sitt barn samt att det är kommunens uppgift att ordna barnomsorgen.

Året innan barnet börjar i grundskolan har barnet också rätt till 20 timmar förskoleundervisning per vecka.

 

Daghem

Publicerad 28.9.2017
Uppdaterad 3.1.2023