Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Välkommen till barnomsorgen!

"Lekt" är kanske det kortfattade svaret på frågan vad ditt barn gjort på dagis. I leken ryms dock mycket: jagutveckling, begreppsuppfattning, social träning, språklig medvetenhet och grov- och finmotorik. Målsättningen är även att ge barnen en möjlighet att vistas i en trygg, trivsam och stimulerande miljö. Vi strävar till att daghemmen ska vara en lugn plats utan stress.

Varje daghem antar en egen arbetsplan, i dem hittar du mer information om daghemmens målsättningar. Arbetsplanerna hittar du under respektive daghem.

Ansökan om plats

En ansökan om barnomsorgplats kan riktas till kommunen när som helst under året. Normalt ska dock ansökan göras fyra månader innan man behöver platsen. Från och med augusti 2023 görs ansökan i Wilma. Du hittar närmare instruktioner som en bilaga i menyraden till höger. 

Wilma 

Ansökan görs via webbläsare och inte via mobilappen. Endast den ena av vårdnadshavarna ska lämna in ansökan om barnomsorg. Efter att man mottagit platsen får även den andra vårdnadshavaren tillgång till Wilma via en aktiveringskod.

För att komma i gång med användningen av Wilma behöver ni vårdnadshavare skapa ert/era barns konto och ansöka om plats.

Om du redan har ett konto på Wilma sen tidigare för barn inom SÅUD (barnomsorg eller grundskola). Använd dig av samma konto, logga in i Wilma via webbläsare och ansök om barnomsorg under rubriken småbarnspedagogik.

Annars skapar en vårdnadshavare ett konto för att sedan ansöka om barnomsorg vid det daghem där ert barn har barnomsorgsplats eller ni önskar få plats vid. Bara den vårdnadshavare som gör ansökan har möjlighet att se ansökan och godkänna barnomsorgsbeslutet.

Kontot måste skapas via en webbläsare, det fungerar inte i Wilma appen. När du skapar kontot behöver du ha tillgång till dina bankkoder. 

Alla vårdnadshavare ska ha ett eget Wilma konto. Efter att platsen mottagits kan den andra vårdnadshavaren koppla ihop sig med barnet med hjälp av bankkoder. Antingen genom att använda en tidigare Wilma inloggning eller skapa en ny användare.

1. Följ länken https://aland.inschool.fi/connect/daycare.

2. Skriv in den e-postadress du vill använda till ditt Wilma-konto, i rutan, och klicka på den gröna knappen ”Skicka bekräftelse”.

3. Logga in på den e-post du angett, öppna bekräftelsemailet från Wilma och följ sedan instruktionerna i webbläsaren.

Du hittar en video med stegvisa instruktioner för hur registreringen går till, på följande adress: www.youtube.com/watch?v=6hCX7XIPDJo, samt som en bilaga i menyraden till höger. 

Avgifter

Kommunen fastslår en avgiftstaxa för barnomsorgstjänster. Du hittar länk och information till aktuell barnomsorgsavgift i menyraden. Avgift för barnomsorg bestäms enligt familjens storlek och inkomst. Familjen ska årligen lämna in intyg över sina inkomster. När barnet börjar i omsorgen ska inkomstuppgifterna lämnas in inom samma månad barnet börjar. Om man inte lämnar in intyg eller om intygen är ofullständigt ifyllda debiteras högsta barnomsorgsavgift. 

Lagstiftning

Den kommunala barnomsorgen regleras i landskapslagen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:32) . Lagen fastställer att vårdnadshavare med hemort på Åland har rätt till barnomsorg i daghem eller i familjedaghem för sitt barn samt att det är kommunens uppgift att ordna barnomsorgen.

Året innan barnet börjar i grundskolan har barnet också rätt till 20 timmar förskoleundervisning per vecka.

 

Daghem

Publicerad 28.9.2017
Uppdaterad 23.5.2024