Välkommen till barnomsorgen!

"Lekt" är kanske det kortfattade svaret på frågan vad ditt barn gjort på dagis. I leken ryms dock mycket: jagutveckling, begreppsuppfattning, social träning, språklig medvetenhet och grov- och finmotorik. Målsättningen är även att ge barnen en möjlighet att vistas i en trygg, trivsam och stimulerande miljö. Vi strävar till att daghemmen ska vara en lugn plats utan stress.

Varje daghem antar en egen arbetsplan, i dem hittar du mer information om daghemmens målsättningar. Arbetsplanerna hittar du under respektive daghem.

Ansökan om plats

En ansökan om barnomsorgplats kan riktas till kommunen när som helst under året. Normalt ska dock ansökan göras fyra månader innan man behöver platsen. Du hittar länk tilll ansökningsblanketten i menyraden.

Avgifter

Kommunen fastslår en avgiftstaxa för barnomsorgstjänster. Du hittar länk till aktuell barnomsorgsavgift i menyraden.

Lagstiftning

Den kommunala barnomsorgen regleras i barnomsorgslagen för landskapet Åland (ÅFS 2011:86) . Lagen fastställer att vårdnadshavare med hemort på Åland har rätt till barnomsorg i daghem eller i familjedaghem för sitt barn samt att det är kommunens uppgift att ordna barnomsorgen.

Året innan barnet börjar i grundskolan har barnet också rätt till 20 timmar förskoleundervisning per vecka.

Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i landskapet Åland

Ålands landskapsregering antog 2013 ett program för grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i landskapet Åland. Det här programmet innehåller de pedagogiska grunderna för förundervisningen och är samtidigt läroplan för hela daghemmens planering. Syftet är att ge barnomsorgen riktlinjer för möjliggöra att en likvärdig utgångspunkt inför skolstarten för alla barn på Åland. Du hittar progammet i menyraden.

Daghem

Publicerad 28.9.2017
Uppdaterad 16.9.2020