Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Planläggning

Planläggning innebär att kommunen fattar beslut om hur mark- och vattenområden ska användas. Kommunen antar kommunöversikt, delgeneralplaner och detaljplaner. Om du funderar på att bygga är det viktigt att första ta reda på vilka planer som är aktuella där din tomt eller ditt markområde är beläget. Ni hittar gällande kommunkarta, detalj-,delgeneral- och generalplaner i menyraden till höger. 

Kommunöversikt

Kommunfullmäktige i Jomala beslöt den 12.3.2024 att anta en kommunöversikt i enlighet med 15 § plan- och bygglag (ÅFS 2008:102) för landskapet Åland, som du finner till höger.

Gång- och cykelvägsplan 2024-2034

Kommunfullmäktige i Jomala beslöt den 14 november 2023 att anta gång- och cykelvägsplan 2024-2034. Planen är ett måldokument för utbyggnaden av kommunens gång- och cykelvägar och fungerar som underlag för att få gång- och cykelvägarna i Jomala till ett sammanlänkat nät. Gång- och cykelsvägsplanen finner du till höger.

Delgeneralplaner

En generalplan anger principerna för den eftersträvade utvecklingen i ett område. När en detaljplan görs ska alltid en gällande (del)generalplan över samma område följas. Utöver själva kartan ingår alltid en beskrivning och planbestämmelser. Beskrivningar av delgeneralplanerna finns tillgängliga på kommunkansliet.

Detaljplaner

En detaljplan är som namnet säger en mer detaljerad reglering av markanvändningen. När en detaljplan upprättas ska kommunen bl.a. se till att:

  • marken utnyttjas på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt,
  • trafiken, energiförsörjningen, vatten och avlopp, avfallshanteringen samt brand- och räddningsväsendet kan ordnas på ett säkert och ändamålsenligt och med tanke på miljön, naturresurserna och ekonomin,
  • det skapas en trivsam, trygg och sund livsmiljö som även är tillgänglig för personer med funktionshinder,
  • estetiska och kulturhistoriska värden inte påverkas mer än vad som är nödvändigt,
  • det finns tillräckligt med mark för lekplatser, parker eller andra områden som lämpar sig för rekreation och att det i eller i nära anslutning till tomter som bebyggs med lokaler för daghem, skola eller liknande verksamhet finns tillräckligt med plats för lek och utevistelse samt
  • skälig hänsyn tas till befintlig bebyggelse, bestående äganderättsförhållanden, fastighetsgränser, servitut, hävd och andra omständigheter som kan inverka på genomförandet av planen.

Hur går ett planläggningsärende till?

Kommunen gör upp ett planläggningsprogam, där de olika ärendena prioriteras. De ärenden som tas upp i programmet handhas i regel av kommunens egen planläggare.

Oberoende av programmet kan privata markägare anhålla om att en ny plan uppgörs eller att en gällande plan ändras. Kommunen ska då godkänna planens omfattning och godkänna planläggare. Praxis är att markägaren bekostar planen eller ändringen. Kommunens taxa för planläggning hittar du i menyraden.

När det finns ett färdigt planförslag ska kommunstyrelsen godkänna förslaget och ställa ut det till allmänt påseende under 30 dagar. Under utställningstiden kan synpunkter lämnas in av kommunmedlemmar och andra berörda, till exempel kommuner, myndigheter, juridiska personer och enskilda. Därefter tar styrelsen upp förslaget till behandling igen och tar ställning till inlämnade synpunkter. Ifall planförslaget är inom ett delgeneralplanerat område fattar styrelsen det slutliga beslutet gällande planförslaget. Om planförslaget däremot rör ett icke delgeneralplanerat område går förslaget, efter styrelsens godkännande, vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Mindre ändringar behandlas dock alltid av kommunstyrelsen. Då är utställningstiden i regel 14 dagar.

En utförligare beskrivning av planläggningsförfarandet, Detaljplaners ärendegång i Jomala kommun, finner du i menyraden.

Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 12.4.2024