Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Kulturbidragskriterier

Regler för beviljande av understöd för kulturprojekt

Antagna av kommunstyrelsen den 1 oktober 2012, § 305.

Genom dessa regler för beviljande av understöd för kulturprojekt upphävs tidigare regelverk och principer gällande beviljande av kulturbidrag för föreningar och organisationer i Jomala kommun.

Genom dessa riktlinjer för beviljande av understöd för kulturprojekt delegerar kommunstyrelsen rätten att bevilja understöd enligt dessa regler till Biblioteks- och kulturchefen.

1. Allmänna förutsättningar

Föreningsverksamhet avser sammanslutning med Jomala kommun som hemort.
Med enskilda avses person/personer som har Jomala kommun som hemort.
Barn och ungdomsverksamhet i Jomala kommun prioriteras.
Verksamhet som beviljas understöd för kulturprojekt ska komma allmänheten i Jomala tillgodo.
Föreningar och enskilda som inte har Jomala kommun som hemort kan få bidrag om verksamheten riktas till allmänheten i Jomala.
Den ansvariga sökande ska vara 18 år fyllda.
Den ansvariga sökande garanterar att kulturyttringen inte är stötande eller kränkande.

1.1 Tidpunkter för annonsering, ansökningar och beslut

Information om innevarande års understöd för kulturprojekt ges till allmänheten av biblioteks- och kulturförvaltningen i januari månad.

Ansökningar om understöd för kulturprojekt ska vara biblioteks- och kulturförvaltningen tillhanda senast den 31 mars.

Biblioteks- och kulturchefen beslutar om fördelning av understöd för kulturprojekt. Ansökan lämnas på för ändamålet särskild blankett.

2. Kulturverksamhetens verkställande, ekonomisk redovisning samt bidragets utbetalning

Understödet gäller för kulturprojekt som påbörjas, utförs och/eller avslutas innevarande budgetår. Projektet kan alltså utföras tidigare på året innan understödet söks/beslutas.
Till ansökan ska bifogas kulturprojektets planering, finansieringsplan, förteckning över sökta bidrag samt finansiering som redan beviljats och/eller avslagits.
Sammanslutning (förening) ska dessutom lämna verksamhetsberättelse, antal medlemmar totalt och hur många medlemmar som har Jomala kommun som hemort samt budget för den ordinarie verksamheten.
På begäran ska tilläggsuppgifter lämnas av sökanden.
Understödet utbetalas mot redovisning efter att den bidragsberättigade verksamheten ägt rum. Vid kontinuerlig verksamhet utbetalas bidraget efter att beslutet tagits.

3. Understöd för kulturprojekt utdelas inom följande verksamhetsområden

Musik och dans

Musik: musikaliska evenemang för allmänheten i Jomala kommun, stöda föreningar med musikalisk inriktning, enskilda personers musikaliska projekt. Barn och ungdomsverksamhet prioriteras.

Dans: dansinriktade föreningar (barn och ungdomsverksamhet prioriteras), enskilda personers projekt / förkovring inom dansområdet, dansföreställningar för allmänheten.

Teater och film/video

Teater: lokala teateruppsättningar, inhyrda teateruppsättningar för allmänheten, enskilda personers teaterprojekt.

Film/video: enskilda personers film och videoprojekt, kulturföreningars filmprojekt. Allmänheten ska ges möjlighet att se filmer och videoinspelningar som fått bidrag.

Konst och fotografi

Konst: enskildas konstprojekt för allmänheten, föreningars konstprojekt för allmänheten, konstprojekt för barn och ungdomar i Jomala.

Fotografi: enskildas fotoprojekt för allmänheten, föreningars fotoprojekt för allmänheten.

Traditioner

Traditioner: bevarande av traditioner samt förmedling av traditionerna till den yngre generationen, till exempel projekt, evenemang, kurser, utställningar och hantverk både för enskilda och föreningar.

Litterär verksamhet och forskning

Enskildas projekt, föreningars projekt, till exempel publikationer, bokutgivning, författarbesök och skrivarkurser.

Publicerad 5.10.2017
Uppdaterad 12.1.2022