Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Hemvårdsstöd

När du har ett barn under 3 år och som inte har en kommunal barnomsorgsplats kan du ansökan om hemvårdsstöd för barn.

Om du är vårdledig för att vara hemma med ditt barn kan du söka det lagstadgade hemvårdsstödet från kommunen. Du kan även erhålla hemvårdsstödet om du arbetar och själv ordnar med barnomsorg hos t.ex mor- eller farföräldrar, privat dagmamma eller lekparksverksamhet. Det finns också ett partiellt hemvårdsstöd för barn under tre år samt skolbarn, för föräldrar som p.g.a. vård av barn har en arbetstid om högst 30/h i veckan.

 • Stödet betalas ut från med den första dagen efter det att föräldrapenningen ha upphört för barn födda före den 04.09.2022.
 • För föräldrar vars barn är födda 04.09.2022 eller senare har man rätt att söka hemvårdsstöd för barnet då det gått 160 vardagar sedan barnets födelse. Lördagar räknas också som en vardag.
 • Hemvårdsstödet beviljas inte för kortare tid än 1 månad och betalas retroaktivt för högst 6 månader.
 • Stödet betalas ut den 25:e varje månad.
 • En komplett ansökan ska lämnas in senast den 10:e i månaden för att vara med i utbetalningen.
 • Lönespecifikationen får du elektroniskt till din nätbank.
 • Stödet är en skattepliktig inkomst.

Adoptivföräldrar har rätt till grundläggande och utökat hemvårdsstöd tills det gått två år sedan barnet togs i vård i adoptionssyfte. Rätten upphör dock den 31.07 det år då barnet blir läropliktigt.

Det är viktigt att komma ihåg att du inte har rätt att lyfta hemvårdsstöd för barnet samtidigt som föräldrapenning betalas till en vårdnadshavare. Undantaget är hemvårdsstöd för syskon som är möjligt att få samtidigt som en vårdnadshavare lyfter föräldradagpenning.

Grundläggande hemvårdsstöd 500 €
Utökat hemvårdsstöd  700 €
Grundläggande hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer  750 €
Utökat hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer  1050 €
Syskontillägg  100 €
Hemvårdsstöd för syskon  100 €
Inkomstbaserad tilläggsdel  max 350 €
Partiellt stöd  125 €
Partiellt stöd för skolbarn  125 €

Ansökningsblankett finns i menyraden till höger. 

Grundläggande hemvårdsstöd

 • För barn under 3 år
 • Utbetalas fastän ingendera vårdnadshavaren vårdar barnet i hemmet (lekpark, privat familjedagvårdare, privat daghem, släkting)
 • Upphör då barnet börjar delta i kommunal barnomsorg, eller om familjen påbörjar en ny föräldrapenningsperiod 

Inkomstbaserad tilläggsdel samt syskontillägg är möjligt till detta stöd.

Utökat hemvårdsstöd

 • För barn under 3 år
 • Beviljas under sammanlagt högst åtta månader så att vardera vårdnadshavare har rätt till stöd under en sammanhängande period på högst fyra månader. Stödperioderna behöver inte följa tidsmässigt direkt efter varandra. Har barnet endast en vårdnadshavare har denne rätt till stöd under en sammanhängande period på högst åtta månader.
 • Vårdnadshavaren behöver vårda sitt barn själv, och får inte förvärvsarbeta (ej heller inhopp, semester innebär också förvärvsarbete.)
 • Upphör då barnet börjar delta i kommunal barnomsorg, eller om familjen påbörjar en ny föräldrapenningsperiod 
 • Intyg från arbetsgivaren över tjänstledighet eller dylikt ska bifogas till ansökan.

Inkomstbaserad tilläggsdel samt syskontillägg är möjligt till detta stöd.

Grundläggande och utökat stöd för flerlingsfamiljer 

 • Det grundläggande hemvårdsstödet för flerlingsfamiljer är 750 € per månad för tvillingar och 1000 € för trillingar. För varje ytterligare barn höjs stödet med 250 €
 • Det utökade hemvårdsstödet för flerlingsfamiljer är 1050 € per månad för tvillingar och 1400 € för trillingar. För varje ytterligare barn höjs stödet med 350 €

Grundläggande och utökat stöd för adoptivföräldrar 

 • Adoptivföräldrar har rätt till grundläggande och utökat hemvårdsstöd tills det gått 2 år sedan barnets togs i vård i adoptionssyfte
 • Rätten till grundläggande och utökat upphör dock alltid senast den 31 juli det år då barnet blir läropliktigt.

Syskontillägg

 • För vårdnadshavare som lyfter grundläggande eller utökat hemvårdsstöd 
 • Betalas för syskon under 3 år som inte deltar i barnomsorg
 • Betalas för syskon över 3 år som inte deltar i barnomsorg eller som deltar i kommunal barnomsorg i medeltal högst 25 timmar/vecka. Rätten upphör den 31 juli det år som syskonet blir läropliktigt (Höstterminen det år barnet fyller 7 år)
 • Ett stöd för varje syskon som uppfyller ovanstående om 100 €/månad

Hemvårdsstöd för syskon

 • Beviljas en vårdnadshavare som lyfter föräldrapenning och som har omsorg om minst 1 äldre syskon, d.v.s. ett syskontillägg till föräldrapenningen
 • Syskonen får inte delta i kommunal barnomsorg, med undantag för lekparksverksamhet samt för syskon som deltar i kommunal barnomsorg under förundervisningsåret. Stödet upphör den 31 juli det år syskonet bli läropliktigt (Höstterminen det år barnet fyller 7 år)
 • Ett stöd för varje syskon som uppfyller ovanstående om 100 €/månad

Inkomstbaserad tilläggsdel är möjlig till detta stöd. 

Inkomstbaserad tilläggsdel 

 • Baseras på familjens bruttoinkomster 
 • Maximibeloppet 350 € utbetalas åt familj vars bruttomånadsinkomst är högst 1.050 €
 • Om familjens bruttomånadsinkomst är mellan 1.050 € och 3.383,30 € utbetalas en del av tilläggsdelen.
 • Beviljas för max högst ett år åt gången, och kan förnyas genom inlämnandet av nya inkomstintyg och beskattningsintyg. 
 • Vid oregelbundna inkomster lämnas lönespecifikationer in månatligen enligt överenskommelse.

Partiellt stöd för barn 

 • Beviljas för ett barn 
 • Betalas till vårdnadshavare, som på grund av vård av barn under 3 år har en arbetstid om i medeltal högst 30 timmar/vecka, och även för vårdnadshavare som har barn under 3 år i kommunal barnomsorg
 • Stödet kan lyftas av barnets båda vårdnadshavare under samma kalenderperiod, förutsatt att de inte samtidigt är borta från arbetet för vården av barnet
 • Intyg från arbetsgivaren om arbetstidens längd och under vilken tid den förkortade arbetstiden gäller bör inlämnas

Partiellt stöd för skolbarn 

 • Beviljas för ett barn 
 • Betalas till vårdnadshavare, som på grund av vård av barn som deltar i första och andra årets undervisning i skolan har en arbetstid i medeltal högst 30 timmar i veckan.
 • Barnet får inte utnyttja en kommunal fritidshemsplats
 • Stödet betalas även ut för barn läsåret innan barnet börjar i den grundläggande utbildningen om barnet som är läropliktigt deltar i förundervisningen i barnomsorgen, samt för årskurs 3 om barnet har omfattas av förlängd läroplikt.
 • Betalas ut fr.o.m. den 1.8 det år läroplikten börjar och betalas ut även under skolloven. Rätten avslutas den 31.7 efter barnets andra läsår (eller tredje läsår om barnet har förlängd läroplikt)
 • Stödet kan lyftas av barnets båda vårdnadshavare under samma kalenderperiod, förutsatt att de inte samtidigt är borta från arbetet för vården av barnet
 • Intyg från arbetsgivaren om arbetstidens längd och under vilken tid den förkortade arbetstiden gäller bör inlämnas

Det partiella stödet betalas inte

 • Om vårdnadshavarna erhåller grundläggande- eller utökat hemvårdsstöd
 • Om familjen har rätt till föräldradagpenning
 • Åt studerande vårdnadshavare

 

En fullständig ansökan består av:

 • FPA:s beslut över föräldradagpenningperioderna
 • Lyftarens skattekort för förmån, klicka här för att komma till anvisningar. För att försäkra att det når fram innan den 10:nde kan det vara bra att skicka den per mail som PDF.
 • Vid tilläggsdel: löneintyg och beskattningsintyg för båda vårdnadshavare i familjen
 • Vid utökat hemvårdsstöd: Intyg över tjänstledighet eller dylikt
 • Vid partiellt stöd: Intyg från arbetsgivaren över förkortad arbetstid
 • Man bör även uppge om någondera förälder har arbetsgivare utom Åland

En komplett ansökan om hemvårdsstöd ska ha lämnats in senast den 10:e i månaden som stödet betalas ut. Utbetalningen sker den 25 eller närmaste vardag varje månad.

Viktigt att meddela förändringar

Tänk på att du är skyldig att meddela om förändringar som kan påverkar rätten till stöd:

 • Barnet börjar delta i kommunal barnomsorg eller fritidshem
 • Om du påbörjat en ny föräldrapenningsperiod
 • Om vårdnadshavarna delar upp sin föräldraledighet i flera perioder (gäller familjer med beräknad tidpunkt för födelse är 4.9.2022 eller senare):

I samband med den nya familjeledighetsreformen, kan man få föräldrapenning flexibelt vid de tidpunkter man önskar tills barnet fyller två år. Hemvårdsstöd betalas inte ut under tiden man får föräldrapenning, så om man delar upp sin föräldraledighet i flera perioder, ska meddelande om detta göras skriftligt till handläggaren. Blankett för detta hittar du i menyraden.

 • Familjen flyttar till annan kommun
 • Ny adress, e-post eller ändrat bankkonto
 • Förändrade inkomster om ni lyfter tilläggsdel

Om du inte meddelar om dina förändringar och erhåller för mycket stöd leder detta till återkrav.

Meddela förändringar om hemvårdsstödet i första hand skriftligt till felicia.westerlund@jomala.ax eller per telefon 018 329138.

 

Lagar som ligger till grund samt användbara länkar:

Landskapslag (2015:68) om hemvårdsstöd

Landskapslag (2022:56) om ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd

FPA - Reform av familjeledigheterna 01.08.2022

FPA - Föräldradagpenningarna då barnet beräknas födas 4.9.2022 eller senare

Så här beställer du ett skattekort för lön och förmån i MinSkatt

FPA - Från ansökan till beslut 

Publicerad 4.10.2017
Uppdaterad 15.3.2024