Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Inzoomade prästkragar

Omsorg

Äldreomsorg

Målsättningen inom kommunen är att ha en god och säker äldreomsorg byggd på livskvalitet och med möjlighet att bo kvar i det egna hemmet. Stödtjänsterna kompletterar den traditionella hemservicen.

När öppenvårdens resurser inte längre kan garantera en trygg omsorg om den äldre kan boendeservice ordnas genom Oasen boende- och vårdcenters avdelning Liljan eller på en institutionsavdelning. Stöd för närståendevård kan sökas då vården och omsorgen för den äldre ordnas i den vårdbehövandes hem av en närstående.

Väntetider för sociala tjänster för äldre

Enligt 23 § äldrelagen (ÅFS 2020:9) för Åland ska kommunen åtminstone en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den socialservice som hen ansökt om.
Med väntetid avses tiden mellan den dag en anhållan om en serviceform har mottagits och den dag den äldre får de tjänster som han/hon har anhållit om.
De genomsnittliga väntetiderna för sociala tjänster inom äldreomsorgen 01.11.2023-30.04.2024:

Tjänst Genomsnittlig väntetid  Tilläggsinformation
Hemvård 2 - 4 dygn I akuta situationer får klienten service genast
Trygghetstelefon 2 - 4 dygn  
Måltidsservice 1 -2 dygn  
Stöd för närståendevård 60 dygn Tid från att en komplett ansökan lämnats in och behandlats 
Bedömning av servicebehov  7 - 10 dygn Vid brådskande fall görs bedömning utan dröjsmål
Effektiviserat serviceboende 3 månader  

 

Socialvård

Socialvården har sedan den 1 januari 2021 samlats under ett och samma tak. Kommunernas socialkanslier har förts till Kommunernas socialtjänst (KST) (tidigare Ålands omsorgsförbund). KST handlägger ärenden som till exempel:

 • Stöd för närståendevård (under 65 år)
 • Handikappservice
 • Service som stöder rörligheten
 • Färdtjänst
 • Specialomsorg
 • Missbrukarvård
 • Utkomststöd
 • Tidigt stöd för barn och familj
 • Moderskapsunderstöd
 • Faderskapserkännanden
 • Medling i äktenskapsfrågor
 • Avtal om vård och umgänge
 • Våld i nära relationer
 • Barnskydd

Klicka här för att komma till Kommunernas socialtjänsts hemsida.

 

 

 

Publicerad 28.9.2017
Uppdaterad 29.11.2023