Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Stipendier

Kommunstyrelsen i Jomala utdelar årligen två stipendier till högskolestuderanden. Stipendiernas storlek fastställs årligen genom budget. Reglerna för kommunala stipendier i Jomala kommun finner du i menyraden.

Vem kan söka?

Du har möjlighet att söka stipendium om du under ansökningsåret har Jomala som hemort, och så även har haft de två föregående kalenderåren. Om du på grund av gällande lagstiftning på studieort är tvungen att byta hemort till studieorten, det vill säga till annan hemort än Jomala kommun, gäller att du innehaft hemort i Jomala vid påbörjandet av studierna och de två föregående kalenderåren.

Stipendierna tilldelas studerande, som med framgång bedriver eftergymnasiala studier. Studeranden bör ha bedrivit studier under minst två terminer vid nuvarande undervisningsanstalt och studierna skall fortgå ytterligare minst två terminer, innevarande termin inräknad.

Urvalskriterier

Vid val av stipendiat beaktas i första hand den sökandes studieresultat i relation till dennes utbildningsnivå. Dessutom kan sökandens ekonomiska och sociala situation beaktas.

Ansökan

Kommunen utannonserar stipendierna, i regel under våren. Ansökningstiden är minst en månad. Du lämnar in en fritt formulerad ansökan.

Tillsammans med den fritt formulerade ansökan inlämnas också:

  • utredning över att studerandes hemort är Jomala kommun under den tid som avses i 2 § i reglerna ovan
  • utredning över studieprestationerna
  • övriga utredningar och intyg som sökanden önskar åberopa.
Publicerad 4.10.2017
Uppdaterad 17.3.2021