Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Vägar och plogning

Kommunen underhåller kommunalvägar, gator (d.v.s. vägar inom detaljplanerade områden), GC-leder, vägbelysning och plogningen av privata vägar.

Vägar

Kommunalvägarna, gatorna och GC-lederna underhålls genom plogning, släntklippning, skyltning och grusning.

Plogning

Kommunen erbjuder plogning av privata vägar. Med privata vägar avses vägavsnitt mellan allmän väg och vändplaner vid bostadshus och företag inom kommunen. Privat väg kan vara såväl enskild väg gemensam för flera fastigheter som infart till enskild fastighet.

För snöplogning av privata vägar debiteras avgifter i enlighet med taxa som antas årligen av kommunfullmäktige. Avgiften baserar sig på vägsträckans längd. 

Om det är fråga om enskild väg, som är gemensam för flera fastigheter, debiteras dels en avgift av väglaget, eller, om väglag inte finns, av den vägintressent som anmält om plogningen, samt dels en särskild avgift av varje fastighetsägare som önskar få sin egen infart plogad.

Avgiften för plogningssäsongen ska betalas senast den 15 december av de som anmält sig till plogning för ifrågavarande säsong. För den som betalar därefter höjs avgiften med 50 procent. 

Taxan för plogning av privata vägar finner du i vårt bibliotek för taxor och avgifter.

Regler för plogning av infarter

  • Plogningen utförs bara för fastigheter som inte ligger inom detaljplaneområde
  • Kommunen plogar infarter åt kommuninvånare och företag inom kommunen
  • Infart och vändplan ska vara utmärkta med plogkäppar och fria från fasta hinder och grenar till en höjd av 4 m
  • Vändplan plogas så att det går att vända en personbil på denna
  • Vid snöfall nattetid eftersträvas att plogningen är färdigställd kl. 07.00. I övrigt utföres plogning vid behov därav enligt direktiv som utfärdas av tekniska chefen.
Publicerad 7.11.2017
Uppdaterad 5.3.2024