Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp

Kommunens vatten produceras och levereras av Ålands Vatten Ab. Om ditt hushåll ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp behöver du ansöka om detta hos kommunen. Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp hittar du i vårt blankettbibliotek. Ta kontakt med vår VA-tekniker eller tekniska chef vid eventuella frågor.

Riskbedömning och vattenkvalitet

Jomala kommun gjorde en riskbedömning av dricksvattnet och ledningsnätet år 2021 enligt principerna i Water Safety Plan (WSP), som rekommenderas av Världshälsoorganisationen (WHO). Risker i verksamheten identifierades och klassificerades enligt allvarlighetsgrad med hjälp av en semi-kvantitativ metod. Riskbedömningen godkändes av ÅMHM den 18 maj 2022 och beslutet kan ses under Bilagor. Risker och åtgärder diskuteras internt inom kommunen och med ÅMHM kontinuerligt.

Senaste provtagning och analyser av vattnet finns publicerade på Ålands Vattens hemsida.

Enskilt avlopp

Om du installerar ny avloppsanläggning eller bygger om din gamla ska du hos kommunen ansöka om kommunalt avloppstillstånd. Ansökan om kommunalt avloppstillstånd hittar du i vårt blankettbibliotek. Ta kontakt med byggnadsinspektionen vid frågor.

Om mer än 25 personer använder avloppsanläggningen görs ansökan hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Avgifter

Kommunens vattentaxa och avloppsvattentaxa hittar du i menyraden.

Hantering av dagvatten

Om du ska bygga ett hus eller exploatera ett område måste du följa Jomala kommuns strategi för hantering av dagvatten. Ta kontakt med byggnadsinspektionen vid frågor i samband med bygglov och för övriga frågor hänvisas till tekniska chefen.  

Kontaktuppgifter

Frågor och ärenden som rör vatten- och avloppsavgifter samt snöplogning besvaras på telefonnummer 329 130 eller på e-post vatten@jomala.ax.

Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 5.3.2024