Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Eldning

Öppen eld får inte hanteras så att fara eller uppenbar brandrisk uppstår. Öppen eld får inte uppgöras i skog och mark då skogsbrandvarning gäller.

Då Finlands meteorologiska institut utfärdar ”Varning för skogsbrand” blir det per automatik eldningsförbud enlig den åländska räddningslagen.

Information om det råder skogsbrandvarning eller ej hittar du på meteorologiska institutets hemsida;

https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar

Om du eldar

Elda endast torrt gräs, ris och annat hyggesavfall om det inte är förbjudet enligt annan lagstiftning. Obehandlat virke är tillåtet att elda (dvs omålat, oimpregnerat virke). I övrigt är det inte tillåtet att elda avfall.

Förbered dig så att du kan släcka en brand om den blir för häftig eller går åt fel håll. Dra fram en vattenslang, vattenbehållare, brandsläckare och ruskor innan du börjar elda.

Elda helst när det är vindstilla, tänk på gnistor som kan antända närliggande områden. Elda aldrig ensam och använd passliga kläder (undvik lättantändligt material).

Efter att du slutat elda behöver du kontrollera flera gånger att allt slocknat.

Tänk på att det är du som är ansvarig för följderna av din eldning.

Publicerad 24.11.2017
Uppdaterad 13.2.2024