Radon i byggnader

Bostäder med höga radonhalter i inomhusluften kan utföras med radonsanering om mätvärdet överstiger maximihalten. Radonmätningarna görs med radonmätningsburkar. Radon är en luktfri radioaktiv cancerframkallande gas som uppstår från uran i jordskorpan. Det är enkelt att mäta radonhalten och det finns effektiva saneringsmetoder för att minska radonhalten i bostaden. På Åland har man genomfört få radonmätningar. Det finns åländska kommuner från vilka det finns färre än 5 mätresultat. Maximigränsvärdet i nya bostäder är 200bq och för äldre 400bq.

En radonmätning beställs från:

Publicerad 7.11.2017
Uppdaterad 7.11.2017