Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Radon i byggnader

Bostäder med höga radonhalter i inomhusluften kan utföras med radonsanering om mätvärdet överstiger maximihalten. Radonmätningarna görs med radonmätningsburkar. Radon är en luktfri radioaktiv cancerframkallande gas som uppstår från uran i jordskorpan. Det är enkelt att mäta radonhalten och det finns effektiva saneringsmetoder för att minska radonhalten i bostaden. På Åland har man genomfört få radonmätningar. Det finns åländska kommuner från vilka det finns färre än 5 mätresultat. Maximigränsvärdet i nya bostäder är 200bq och för äldre 400bq.

En radonmätning beställs från:

Publicerad 7.11.2017
Uppdaterad 13.2.2024