Information för inflyttade

Nyinflyttad?

Kommunen och kommunförbundet Kommunernas socialtjänst på Åland ansvarar för det integrationsfrämjande arbetet vars syfte är att skapa förutsättningar för att nya invånare ska bli delaktiga i lokalsamhället på samma villkor som övriga kommuninvånare. Kommunen svarar för den kommunala servicen så som barnomsorg, skola och äldreomsorg. Kommunen kan vid behov ordna tolktjänster i frågor som rör den kommunala verksamheten.

Kommunernas socialtjänst på Åland (KST) ansvarar för tillhandahållandet av all den socialvård som enligt lag ankommer på kommunerna, förutom barn- och äldreomsorg. KST erbjuder och utför lagstadgad service och tjänster inom socialvården samt tillser att dessa tjänster även lämpar sig för invandrare, deltar i sektorövergripande samarbete och utvecklar kompetensen i integrationsfrågor för personalen inom KST. KST kan vid behov ordna tolktjänster i frågor som rör KST:s verksamhet.

KST:s socialservice stöder, hjälper och ger råd i olika sociala och ekonomiska problemsituationer. Syftet är att främja och upprätthålla välfärd och social trygghet. Socialvården påverkar framför allt befolkningens sociala välfärd samt funktionsförmåga och delaktighet. Målsättningen är att hjälpa och stöda klienterna i ett så tidigt skede som möjligt, för att förebygga och minska ojämlikhet och marginalisering.

För mer information om KST:s integrationsverksamhet, se https://www.kst.ax/klienter/integration

Särskilda anvisningar till dig som kommer till Finland från Ukraina

På Migrationsverkets webbsidor finns omfattande anvisningar till dig som är ukrainsk medborgare om vad du behöver göra då du kommer till Finland från Ukraina.

Anvisningar till dig som kommer till Finland från Ukraina: https://migri.fi/sv/anvisningar-ukraina

Що я повинен робити прибувши з України до Фінляндії: https://migri.fi/toimintaohjeet-ukrainasta-paenneille/ukr

Kommunernas socialtjänst tillhandahåller brådskande och nödvändig socialvård för personer som inte kan trygga sin försörjning på annat sätt, till exempel genom att använda sina besparingar och penningöverföringsmöjligheter. Det kan till exempel handla om tillfällig nödinkvartering eller betalningsförbindelse för livsmedel eller receptbelagd medicin. KST tillgodoser även behovet av eventuella barnskyddstjänster. Rätten till service utgår från en individuell bedömning.

Kommunernas socialtjänst
Skarpansvägen 30, 22 100 Mariehamn
Telefon: 532 800

https://www.kst.ax/

Informationskontoret Kompassen / Information office Kompassen

The compass is available for immigrants from non-Nordic countries. Here, you who are new to Åland can get help with where to turn in various questions regarding, for example, applications and other formalities.

Kompassen finns till för inflyttade från utomnordiska länder. Här kan du som är ny på Åland få hjälp med vart du ska vända dig i olika frågor gällande exempelvis ansökningar och andra formaliteter.

Informationskontoret Kompassen för inflyttade / Information office for Immigrants

MEDIS, Styrmansgatan 1, 22 100 Mariehamn
Phone: 531 641
E-mail: info@kompassen.ax

https://kompassen.ax/

För allmän information om att leva och bo på Åland, se: https://www.alandliving.ax/

Publicerad 25.4.2022
Uppdaterad 25.4.2022