Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Miljö

Kommunens miljöarbete

Kommunens planläggning är en viktig del av kommunens miljöarbete. Tillsammans kan vi skapa ett bättre boende och en bättre miljö i vår kommun.

Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering

Landskapsregeringen verkar för en ekologiskt hållbar utveckling och uppmuntrar till miljöfrämjande åtgärder. Landskapsregeringens miljöbyrå har det övergripande ansvaret men varje byrå ska se till att deras område bedriver verksamhet på ett hållbart sätt.

Miljöbyrån handhar frågor gällande vattenvård, avfallshantering/kretslopp, luftvård och annan miljövård, naturvård och utnyttjandet av naturen för rekreation, miljökonsekvensbedömningar och miljöberättelser samt främjandet av den allmänna miljömedvetenheten.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) arbetar med information, tillsyn, prövning och förebyggande verksamhet inom miljö och hälsa. 

ÅMHM erbjuder dessutom veterinärvård och ett brett spektrum av laboratorietjänster. Det övergripande målet för arbetet är en god livsmiljö för alla som bor och verkar på Åland.

Publicerad 7.11.2017
Uppdaterad 13.2.2024