Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Speciallärare i barnomsorg

Till barnomsorgen i kommunen hör två speciallärare som regelbundet besöker daghemmen och kommunens gruppfamiljedaghem. Speciallärarna är en kontaktlänk mellan föräldrar, personal, habilitering, skola m.fl.

Speciallärarnas huvuduppgift är att stöda personalen i specialpedagogiska frågor, delta i den dagliga verksamheten och göra observationer för att i ett tidigt skede fånga upp barn som är i behov av särskilt stöd. Speciallärarna träffar barnen i grupp eller enskilt.

Tillsammans med föräldrarna, personalen och övriga vuxna runt barn i behov av särskilt stöd planerar och utformar speciallärarna ett individuellt åtgärdsprogram.

Daghem

Publicerad 4.10.2017
Uppdaterad 25.11.2021