Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Förvaltning & ekonomi

Förvaltning

Det är valda politiker som beslutar hur kommunen ska organiseras och vad det ska satsas på. Genom allmänna val vart fjärde år anger medborgarna den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige. I kommunstyrelsen och övriga nämnder finns motsvarande mandatfördelning. De flesta politikerna är fritidspolitiker och har ett annat arbete.

Kommunfullmäktige med sina 21 ordinarie ledamöter är högsta beslutande organ. Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor och bestämmer också hur kommunen ska organiseras, vilka nämnder som ska finnas och hur arbetet ska fördelas. Det är också kommunfullmäktige som utser ledamöter i de bolag som kommunen äger.

Kommunstyrelsen med sina ledamöter svarar för den löpande verksamheten i kommunen. Till sin hjälp har kommunstyrelsen anställda tjänstemän på centralkansliet.

Ekonomi

Kommunfullmäktige fastställer program som anger mål och inriktning för den kommunala verksamheten. Dessa politiska program har ofta ett flerårigt perspektiv. Inför varje år beslutar kommunfullmäktige om budget och verksamhetsdirektiv som redovisar de mål för ekonomi och verksamhet som kommunens förvaltningar ska uppnå under verksamhetsåret.

Varje förvaltning får en ekonomisk ram för driftkostnaderna. Förvaltningarna ansvarar för att verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt i program och verksamhetsdirektiv.

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att höra av dig. En levande politisk diskussion och dialog med medborgare och andra som berörs är förutsättningar för en fungerande demokrati.

Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 28.2.2024