Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Reform 2012 och 2016

Reform 2012 och 2016

Som första kommun på Åland har Jomala tagit steget mot en mer effektiv och tydlig beslutsorganisation. Fullmäktiges beslut om omorganisationen föregicks av flera års diskussioner. Det stora dilemmat var hur beslutsfattandet skulle bli effektivare, hur de förtroendevalda skulle få mer tid till stora, långsiktiga penseldrag och tjänstemännen ansvara för verkställigheten. Andra önskemål var bättre rutiner för att efterhöra invånarnas och brukarnas synpunkter och en tydligare och mer sammanhållen bild av helheten. Kommunen består av flera olika verksamhetsområden, men allt finansieras genom en och samma penningbörs. Den nya organisationen gäller från och med den 1 januari 2012. Under 2015 beslöt kommunfullmäktige att ytterligare effektivisera kommunens beslutsfattande genom att från och med årsskiftet överföra de tekniska ärendena från den tidigare plan- och byggnämnden till kommunstyrelsen. Från och med den 1 januari 2016 har kommunen således en renodlad byggnämnd.

Färre nämnder

En konsekvens av omorganisationen är att kommunen har färre nämnder. I stället för sex nämnder har kommunen två: Byggnämnden som är obligatorisk enligt gällande lagstiftning och den Gemensamma räddningsnämnden för Ålands landskommuner som är ett samarbete mellan nio kommuner. Kommunstyrelsen handhar därmed direkt de ärenden som berör till exempel skola, socialvård, fritid, bibliotek och teknisk förvaltning.

Många har frågat sig om inte kommunstyrelsen överbelastas i och med den nya organisationen. En genomgång av ärendena som behandlats i nämnderna under de senaste åren visar dock att de flesta ärenden ändå slutligen behandlas av kommunstyrelsen. En stor del av de ärenden som endast behandlats i nämnden är ofta fråga om verkställighet och kan skötas av ansvarig tjänsteman.

Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 13.2.2024