Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Bygglov

Bygglov och övriga tillstånd enligt plan- och bygglagen, tillstånd för enskilt avlopp och godkännande av samlingslokale handhas av kommunens byggnämnd.

Bygglov

För att få uppföra en byggnad krävs det tillstånd av byggnämnden. Vad bygglov krävs för varierar beroende på om du bor på ett planerat område eller på ett oplanerat område. Om du bor på ett planerat område krävs det bygglov för mindre åtgärder än om du bor på ett oplanerat område.

För övriga mindre åtgärder när det gäller byggnation, behöver man göra en bygganmälan.

Ett beviljat bygglov är i kraft i 3 år efter det att det har delgivits enligt anslag. Om byggnation inte påbörjats under denna tid förfaller bygglovet och upphör att gälla. Ett beviljat bygglov som har påbörjats är i kraft i 5 år, och är byggnationen inte färdig förfaller det och upphör att gälla. Ett bygglov kan dock förlängas med högst 2 år genom en ansökan till byggnämnden. Är byggnationen fortfarande inte färdig efter förlängningen krävs en ny ansökan om bygglov.

De blanketter du behöver för att söka bygglov hittar du i menyraden. De avgifter kommunen tar ut för bygglov och liknande hittar du också i menyraden.

Kommunalt avloppstillstånd

På områden utanför det kommunala avloppsnätet där behovet av utsläpp av avloppsvatten finns, krävs det att man ansöker om kommunalt avloppstillstånd. Tillståndet handlar om infiltrering av avloppsvatten som produceras av ett enskilt hushåll. För detta tillstånd prövas lämplig infiltrationsanläggning utifrån förutsättningarna på platsen och sökandes önskemål.

Ett beviljat tillstånd beviljas tillsvidare om inte särskilda skäl föranleder att giltighetstiden begränsas.

De blanketter du behöver för ansökan om avloppstillstånd hittar du i menyraden.

Godkännande av samlingslokaler

Offentliga nöjestillställningar inomhus får endast ordnas i samlingslokal eller byggnad som godkänts av kommunens byggnämnd genom ett bygglov. Nämnden ska i sitt beslut fastställa hur många personer som samtidigt får vistas i lokalen samt övriga villkor som krävs med tanke på personsäkerheten och de sanitära förhållandena i lokalen.

Lokalen kan godkännas permanent för offentliga nöjestillställningar eller så prövas frågan inför varje enskild nöjestillställning.

Detaljplan

Detaljplan är ett juridiskt dokument som talar om var och vad du får bygga.

I kommunen finns ett flertal detaljplaner. I nya detaljplaner är det extra viktigt att följa detaljplanens bestämmelser. Följer du detaljplanens bestämmelser behöver din granne inte tillfrågas. I vissa fall kan mindre avvikelser från detaljplanens bestämmelser tillåtas. Vid mindre avvikelser ges grannar möjlighet att yttra sig.

Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 13.2.2024