Aktuellt

Uppgifter om jordbrukarstöd som betalats år 2020 finns att få i Viputjänsten

I e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi) ser jordbrukarna nu de stödbelopp som betalades till den egna gården i fjol samt uppgifter om eventuella kvittade återkrav, utmätningar, förpantningar och ytterligare påföljder. Uppgifterna finns att få i menyn Gård i punkten Betalningshändelser.

Vyn över betalningshändelser är förnyad. I vyn är de uppgifter som ska uppges i beskattningen specificerade. En liknande specifikation finns nu också att få som utskrift från betalningshändelserna.

Livsmedelsverket postar inte längre sammandrag över utbetalda jordbrukarstöd till alla gårdar. Fram till år 2019 postades stödsammandragen i månadsskiftet januari – februari. I år postas sammandrag bara om en uppgift inte finns att få i Viputjänsten. Sådana uppgifter är:

  • återkrav som har betalats med inbetalningskort eller tagits ut genom indrivning
  • för stora betalningar som återbetalats till stödtagaren
  • annullerade kvittningar av stödbetalningar och återbetalningar som hänfört sig till återkrav.

/28.01.2021

 

Anmälan om innehav av hästar och övriga djur till djurhållarregistret

I enlighet med Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av hästdjur (222/2017) skall numera även innehav (djurhållningsverksamhet) av hästar i likhet med nöt, får, svin, höns, bin mm. anmälas. Anmälningsplikten gäller oberoende av antal djur och oberoende av om det är yrkesmässig djurhållning eller i sällskaps- och hobbysyfte. Denna anmälan skall ej förväxlas med anmälan till andra hästregister utan denna anmälan skall göras separat av alla hästägare. Anmälan är viktig för att kunna spåra och hålla koll på eventuell smittspridning.

Hållandet av djur skall anmälas innan djurhållningen inleds men senast 31.12.2020 om du redan i dag äger hästdjur. Anmälan görs på fastställd blankett och inlämnas till din kommuns lantbrukssekreterare. Blankett och information hittas på Livsmedelsverkets hemsida under:
https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-blanketter/jordbrukare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/hastdjur/registrering-av-hastdjurhallaren-och-djurhallningsplatsen/

Du kan även kontakta din kommuns lantbrukssekreterare för mer information:

Kerstin Lundberg tel. 329140 kerstin.lundberg@jomala.ax

Förutom djurhållningsverksamheten skall även djurhållningsplatsen dvs platsen där hästdjuret hålls anmälas. Anmälan görs av den som äger djurhållningsplatsen. 
Om det på djurhållningsplatsen t.ex. i häststallet finns flera hästar med olika ägare är det häststallets ägare som anmäler djurhållningsplatsen.
Efter att anmälan inlämnats och uppgifterna registrerats i djurhållarregistret tilldelas djurhållningsplatsen ett djurhållningsplatssignum som stallägaren skall delge hästägarna.
Hästägarna bör ha fått signumet för djurhållningsplatsen innan de gör sin anmälan om djurhållning eftersom signumet skall anges på anmälan om djurhållningsverksamhet.

 

Tvärvillkor

Årets tvärvillkorsguide är uppdaterad på landskapsregeringens hemsida, även checklistan finns där. Observera att dessa dokument uppdateras.

Med följande länk kommer du till landskapsregeringen: https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket Rulla ner på sidan så hittar du länk till guiden och checklistan.

 

Öronmärken till nötkreatur

Det blir obligatoriskt för nötkreatur som föds från och med 1.1.2021 att märkas med elektroniska öronmärken. I praktiken innebär det att en kalv får ett vanligt öronmärke i det ena örat och ett elektroniskt öronmärke i det andra örat (ett så kallat e-märke). Tänk på det nu om du beställer nya öronmärken. Observera att du kan behöva köpa en ny märktång för att få e-märkena att passa i tången.

Länk till Livsmedelsverkets information:

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/ajankohtaista-elainten-merkinnasta-ja-rekisteroinnista/for-notkreatur-som-fods-ar-2021-bor-det-andra-oronmarket-vara-elektroniskt/

 

Ta hand om bonden

Det har konstaterats att projektet ”Ta hand om bonden” behövs. Genom att tilläggsfinansiering fåtts från regeringen kan projektet fortsätta ännu hela 2020.

Ta hand om bonden är ett LPA-projekt som har projektarbetare för att hjälpa lantbruksföretagare i utmanande livssituationer. Den samtalshjälp som projektarbetarna ger har visat sig vara en synnerligen viktig form av hjälp.

I allmänhet träffas man på lantbruksföretagarens gård där man tillsammans försöker hitta lösningar på utmaningar vad avser att orka med arbete, må bra eller klara ekonomin. Vid behov kan lantbruksföretagaren hänvisas till annan experthjälp till exempel med stöd av en köptjänstförbindelse.

På Åland är det Susann Rabb från Österbotten som är projektarbetare, tel. 050 331 9056 eller e-post susann.rabb@mela.fi. Susann erbjuder avgiftsfri samtalshjälp för den som behöver. Som Susann säger: ”Du kan ta kontakt även om ditt ärende känns obetydligt”.

Så tveka inte att ta kontakt!

// Lantbrukskansliet
3.7.2020

Publicerad 28.11.2019
Uppdaterad 28.1.2021