Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Förtroendevalda

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Jomala består av 17 ledamöter och är det högsta beslutande organet i kommunen. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs för en period om fyra år åt gången. Nästa val till kommunfullmäktige sker under hösten 2023.

Kommunfullmäktiges möten är offentliga och alla är välkomna att lyssna.

Kommunfullmäktiges huvudsakliga uppgifter är att fastställa kommunens budget, besluta om hur mycket skatt invånarna ska betala och besluta om hur marken i kommunen ska användas genom att godkänna delgeneralplaner.

Till kommunfullmäktiges uppgifter hör också att välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och välja revisorerna som ska granska kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen väljs för två år i taget och utses av kommunfullmäktige.

De förtroendevalda i kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunen ekonomi.

För att kunna utföra dessa uppgifter har kommunstyrelsen anställda tjänstemän till sin hjälp.

Nämnder

Som första kommun på Åland har Jomala gått in för att effektivisera beslutsfattandet i kommunen. Jomala kommun har från och med 2016 två nämnder, byggnämnden och gemensamma räddningsnämnden för Ålands landskommuner. Den grundläggande tanken är att tydliggöra vad som är politik och vad som är verkställighet.

Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 13.2.2024