Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Upphandlingar

Med upphandling avses köp, leasing eller motsvarande transaktioner som gäller varor eller tjänster samt upplåtande på entreprenad.

Offentlig upphandling utgör ett av många inslag i EU:s inre marknadspolitik om fri rörlighet för varor, personer och tjänster. Syftet är att skapa konkurrens, att tilldelningen av offentliga kontrakt sker på ett icke-diskriminerande sätt och att offentliga medel används rationellt.

Se aktuella upphandlingar i kommunen genom att klicka på länken i menyraden.

Publicerad 10.10.2017
Uppdaterad 13.2.2024