Upphandlingar

Med upphandling avses köp, leasing eller motsvarande transaktioner som gäller varor eller tjänster samt upplåtande på entreprenad.

Offentlig upphandling utgör ett av många inslag i EU:s inre marknadspolitik om fri rörlighet för varor, personer och tjänster. Syftet är att skapa konkurrens, att tilldelningen av offentliga kontrakt sker på ett icke-diskriminerande sätt och att offentliga medel används rationellt.

Se aktuella upphandlingar i kommunen genom att klicka på länken i menyraden.

Publicerad 10.10.2017
Uppdaterad 11.10.2017