Uppdatering av information angående närundervisning för yngre skolelever under undantagsförhållandet

Finlands regering beslutade 16.3.2020 att vidta exceptionella åtgärder för att bromsa upp coronavirusepidemins spridning. Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga
samhällets funktionsduglighet. Statsrådet utfärdade 17.3.2020 en förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med beredskapslagen.

Idag 20.3.2020 har regeringen antagit ett förslag till ändring av 3 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik
samt undervisning och utbildning. Ändringen har gjorts på grund av påpekanden från grundlagsutskottet. Ändringen ökar elevernas lika rätt att vid behov få närundervisning (i skolan) i enlighet
med lagen om grundläggande utbildning. För elever i årskurs fyra till nio ordnas undervisningen som distansundervisning och genom alternativa undervisningsmetoder istället för närundervisning.
Syftet med begränsningarna är i första hand att förhindra spridningen av coronaviruset. Ändringen av förordningen gäller även på Åland och träder i kraft 23.3.2020.
Förändringen i förordningen avser ändringar i kommunernas skyldighet att ordna undervisning i åk 1-3.

Följande gäller från och med måndag 23 mars 2020:

Grundskola:
Kommunen har skyldighet att ordna undervisning till alla grundskoleelever i årskurs 1-3. Undervisningen kan ordnas som närundervisning (i skolan) eller som undervisning på annan plats, dvs distans, oberoende av vårdnadshavarnas yrkesutövning. Kravet på att vårdnadshavarna ska arbeta inom branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion har tagits bort ur förordningen för årskurs 1-3.
Finlands regering rekommenderar ändå att även elever i årskurs 1-3 deltar i undervisningen på distans i mån av möjlighet. Närundervisning ordnas också för elever som fått beslut om särskilt stöd samt för elever som omfattas av förlängd läroplikt. Elever som deltar i närundervisning i skolan har rätt till både skolskjuts och skolmåltid.

Vårdnadshavare till barn i åk 1-3 i Jomala kommun som berörs av denna ändring (alltså att ditt barn kommer vara i skolan på måndag trots att så tidigare inte var planerat) ombes anmäla detta till respektive skola. 

Vikingaåsens skola: Pia Axberg, pia.axberg@sahd.ax
Södersunda skola: Carina Jansson, carina.jansson@sahd.ax
Strandnäs skola: Mikael Rosbäck, mikael.rosback@edu.mariehamn.ax

För de barn som berörs av denna ändring kommer skolskjuts inte kunna ordnas till måndag 23.3.2020. Vi ber att samtliga vårdnadshavare som berörs av denna ändring ordnar transporten på måndag. Nya riktlinjer gällande skolskjuts kommer komma från respektive skola så snart vi vet vilka elever som får närundervisning. 

Barnomsorg:
Alla barn kan vid behov utnyttja tjänster inom barnomsorgen. Ansvaret att ordna barnomsorg kan frångås i en situation där barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare kan ordna skötseln av barnet på annat sätt. Syftet med bestämmelsen är att garantera att alla barn vars föräldrar eller andra vårdnadshavare inte kan ordna skötseln av barnet på annat sätt, kan delta i småbarnspedagogisk verksamhet. Föräldrarna bedömer behovet.

Fritidshemsverksamhet:
Fritidshemsverksamhet erbjuds de elever, i årskurs 1-3, som vid behov får undervisning även som närundervisning och redan är inskrivna i verksamheten.

Gruppens storlek:
Närundervisning i åk 1-3 eller verksamhet i barnomsorgen betraktas inte som offentliga sammankomster och regeln om tio personer behöver inte följas. Rekommendationen är att arbeta i
mindre grupper för att förhindra smittospridning och för att underlätta städning och god hygien.

//20.3.2020 kl. 20.21

Publicerad 20.3.2020
Uppdaterad 21.3.2020