Underhållsbidrag för barn

Vardera förälder ansvarar för barnens underhåll. Den förälder som barnet bor hos får underhållsbidrag.

Underhållsbidrag fastställs

• genom avtal, som godkänns av barnatillsyningsmannen
• genom domstolsutslag.

Ni kan få råd och riktlinjer av barnatillsyningsmannen vid uppgörande av underhållsavtal. Vid behov kan en beräkning av underhållsförmågan göras. Se närmare i blanketterna som du hittar i menyraden.

Indexjustering av underhållsbidrag

En förhöjning av underhållsbidraget genom en indexjustering sker oftast årligen den 1 januari. De underhållsbidrag och underhållsstöd som definieras i lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna höjs med 0,77 procent fr.o.m. 1.1.2020. Höjningen gäller samtliga gällande avtal om underhållsbidrag som ingåtts med stöd av lagen om underhåll för barn oberoende av datum då de fastställts.

För närmare information, se Social- och hälsovårdsministeriets meddelande nr 9/2019 som du hittar i menyraden.

Underhållsstöd för barn

Om någon som är underhållsskyldig försummat att betala ut underhållsbidrag, om faderskap inte har fastställts eller om underhållsbidrag fastställts till ett lågt belopp p.g.a. underhållsskyldigs sjukdom, bristande arbetsförmåga eller annan försörjningsskyldighet, kan underhållsstöd beviljas.

Ansökan om underhållsstöd lämnas till Folkpensionsanstalten (FPA) och ansökan ska inkludera avtal om underhåll eller domstolsutslag i original samt utredning över underhållsbidragsskulden.

Fr.o.m. 1.1.2020 är det fulla underhållsstödet 167,01 euro per månad per barn.

Publicerad 17.10.2017
Uppdaterad 14.2.2020