Hemservice

Du kan få hjälp av hemservicen om du på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga behöver hjälp i hemmet för att klara av de dagliga rutinerna. För hemservice uppbärs en avgift som bestäms utifrån antal personer i hushållet samt hushållets sammanlagda bruttoinkomster i enlighet med 2 kap. 3 § rikets förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården.

Stödtjänster

Med stödtjänster avses tjänster som hjälper äldre att klara sig i det dagliga livet och som främjar social växelverkan. Exempel på stödtjänster är måltidsservice, färdtjänst och ledsagarservice, hjälp med hygienen och klädvård samt trygghetstelefon.

Måltidsservice

Om du åtnjuter hemservice kan du få din måltid hämtad hem av hemvården som tar maten från servicehuset Rönngården. Hemvården kan också i samband med ett besök tillreda enklare måltider i ditt hem.

Ansökan

Kontakta äldreomsorgsledaren för mer information.

Avgifter

I menyraden hittar du kommunens hemserviceavgifter.

Publicerad 5.10.2017
Uppdaterad 10.12.2021