ÄlDis för kommunerna

Vad är då ÄlDis?

Jomala kommun tog över konceptet Äldreomsorg på Distans till kommunal regi från Öppna Högskolans projekt april/maj 2016 med Liz Karlsson som ÄlDiskoordinator och ansvarig för tjänsten. ÄlDis är en digital form av samordnad äldreomsorg där Jomala kommun avser att framställa en kvalitativ internetbaserad tjänst åt kommunernas äldre befolkning som möjliggör en ökad känsla av trygghet och social samvaro samtidigt som förutsättningarna för hemmaboende förlängs.

Närvarande samarbetskommuner är: Jomala, Mariehamn, Lemland, Lumparland, Sund, Föglö, Geta, Eckerö.

ÄlDis som arbetsredskap och tjänst för kommunernas äldreomsorg är tänkt att gynna självständighet, trygghet, aktivitet, delaktighet och valfrihet för den äldre befolkningen. Kostnadsreduceringen ökar kommunernas möjligheter att planera effektivt resursutnyttjande och ökar förutsättningarna för den äldre människan att kunna bo kvar i det egna hemmet. Av samhällsnyttovinster kan nämnas miljöinbesparingen.

För mer information, se bilagan "Högskolan på Åland slutrapport" till höger (klickbar länk). 

Värdkommunens (Jomala) uppgift i tjänsten ÄlDis:

· Dagverksamhet

· Social samvaro för deltagarna/klienterna i grupp eller individuellt

· Tillhandahålla teknisk utrustning och installation för hembesök på distans och ansvarar för den tekniska utrustningen

· Ge support till deltagarna/klienterna och hemvård/tjänst personal

Deltagande kommunens uppgift i tjänsten ÄlDis:

· Fastställande av eventuella klientavgifter

· Fastställa vilka klienter i kommunen som erbjuds ÄlDis

· Anmäla/beställa nya användare till ÄlDis koordinator

ÄlDis som stödtjänst

Alla människor vill i grunden vara självständiga, delaktiga och trygga, och det är just dessa faktorer som ÄlDis kan bidra till. Genom stödtjänst ÄlDis vill vi för den äldre befolkningen skapa förutsättningar för bättre fysiskt och psykiskt hälsa, bryta isoleringen och öppna möjligheter för delaktighet och aktivt deltagande i samhällsfrågor. Användaren av stödtjänsten ÄlDis får ta del av interaktiva sändningar och vara delaktig i sociala aktiviter som gymnastik, minnesträning, museibesök m.fl. Användaren kan ta del av aktuell information och erfarenheter från inbjudna gäster i t.ex. hälsorelaterade frågor och aktuella vardagsfrågor, delta i diskussioner och hålla kontakt med andra användare som deltar i ÄlDis. Användaren av ÄlDis kan även ha en så kallad Anhörigkontakt där man kopplar upp den/de anhöriga till användarens ”skärm.”

Kommunerna fastställer själva avgiften för stödtjänstens ÄlDis.

ÄlDis som tjänst/e-hemtjänst

Den s.k. e-hemtjänsten fungerar som komplement till den traditionella hemtjänsten och bidrar genom sin effektivisering och kostnadsreducering till att personalen kan tillbringa en större del av sin arbetsdag i kontakt med klienterna, antingen fysiskt eller digitalt. Några exempel på användningsområden inom hemtjänsten:

· Behov av fler tillsyner än vad som kan erbjudas fysiskt.

· Påminnelser som att ta mediciner, äta eller en tid som ska passas.

· Uppmuntran/guidning/instruktion ges som hjälp till självhjälp.

· Extra stöd vid hemkomst efter t.ex. sjukhusvistelse.

· Klienter som är i behov av mycket tillsyn/stöd men inte vill ha intrång i sin personliga sfär.

· Trygghet nattetid utan störande fysiska besök (kräver tilläggsutrustning nattkamera).

Avgift för e-hemtjänst via ÄlDis ska ingå i den månadsavgift som fastställts för hemtjänsten och grundar sig på klientens vård- och serviceplan. För fastställande av avgift gäller bestämmelserna i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992).

För mer information om nattkamera, se bilagan "Information om nattkamera" till höger (klickbar länk). 

ÄlDis för Närståendevårdare

Närståendevårdare som oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag har rätt till 5 lagstadgade lediga dygn/månad. Med risk för isolering, ensamhet och/ eller annan psykisk ohälsa har många närståendevårdare svårt att lämna hemmet och den vårdbehövande ensam ens korta stunder.

Det finns många närståendevårdare i kommunerna som inte nyttjar sin rätt till 5 lediga dagar i månaden. Ett alternativ kunde vara att erbjuda ÄlDis som ersättande tjänst för den lagstadgade ledigheten. Genom ÄlDis önskar man bryta isoleringen för närståendevårdare, erbjuda möjlighet till aktiviteter, tillgång till information och social samvaro.

Kommunerna kan besluta om kostnaden för ÄlDis som ersättande tjänst för närståendevårdarnas lagstadgade ledighet i enlighet med bestämmelserna i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992), alternativt kostnadsfritt.

Publicerad 22.3.2018
Uppdaterad 6.6.2019