Äldreomsorg

Äldreomsorgen ansvarar för att sociala tjänster tillgodoses för äldre kommuninvånare, 65 år och äldre. Målsättningen inom kommunens äldreomsorg är en god och säker äldreomsorg byggd på livskvalitet och med möjlighet att bo kvar i det egna hemmet.

Kommunens äldreomsorg är väl utbyggd. Servicehuset Rönngården inrymmer 16 stycken handikappanpassade lägenheter i olika storlekar. För pensionärer som bor hemma erbjuds hemservice efter behov. 

För mer information om kommunens äldreomsorg, se bilagan under taxorna i menyraden. 

Oasen boende- och vårdcenter k.f.

Jomala har även platser på Oasen boende- och vårdcenter i Jomala som är ett kommunalförbund.

Frontveteraner

Frontveteraner i Jomala kan anhålla om kommunala öppenvårdstjänster så som hemvård och stödtjänster utan kostnad. För vårdplanering/behovsbedömning, kontakta hemtjänsten eller för mer info äldreomsorgsledaren. 

Färdtjänst

Äldre i behov av färdtjänst har rätt att ansöka om färdtjänst.

Närståendestöd

Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som ordnas i den vårdbehövandes hem med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.

Väntetider för sociala tjänster för äldre

Enligt äldrelag (2020:9) för Åland § 23 skall kommunen åtminstone en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den socialservice som hen ansökt om.
Med väntetid avses tiden mellan den dag en anhållan om en serviceform har mottagits och den dag den äldre får de tjänster som han/ hon har anhållit om.
De genomsnittliga väntetiderna för sociala tjänster inom äldreomsorgen 15.9.2021-15.3.2022
 

Tjänst Genomsnittlig väntetid (vardagar) Tilläggsinformation
Hemvård 1-3 dygn I akuta situationer från klienten service genast
Trygghetstelefon 2-4 dygn  
Måltidsservice 1 dygn  
Stöd för närståendevård 14 dygn Beslut från en komplett ansökan lämnats in och behandlats
Bedömning av servicebehov 0-7 dygn Vid brådskande fall görs bedömning utan dröjsmål
Effektiviserat serviceboende 16 dygn  

 

 

Publicerad 28.9.2017
Uppdaterad 21.9.2021