Äldreomsorg

Äldreomsorgen ansvarar för att sociala tjänster tillgodoses för äldre kommuninvånare, 65 år och äldre. Målsättningen inom kommunens äldreomsorg är en god och säker äldreomsorg byggd på livskvalitet och med möjlighet att bo kvar i det egna hemmet.

Kommunens äldreomsorg är väl utbyggd. Servicehuset Rönngården inrymmer 16 stycken handikappanpassade lägenheter i olika storlekar. För pensionärer som bor hemma erbjuds hemservice efter behov. 

För mer information om kommunens äldreomsorg, se bilagan under taxorna i menyraden. 

Oasen boende- och vårdcenter k.f.

Jomala har även platser på Oasen boende- och vårdcenter i Jomala som är ett kommunalförbund.

Frontveteraner

Frontveteraner i Jomala kan anhålla om kommunala öppenvårdstjänster så som hemvård och stödtjänster utan kostnad. För vårdplanering/behovsbedömning, kontakta hemtjänsten eller för mer info äldreomsorgsledaren. 

Färdtjänst

Äldre i behov av färdtjänst har rätt att ansöka om färdtjänst från kommunen.

Närståendestöd

Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som ordnas i den vårdbehövandes hem med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.

Publicerad 28.9.2017
Uppdaterad 8.10.2020