Biblioteks- och kulturchef

Jomala kommun lediganslår en tjänst som BIBLIOTEKS- OCH KULTURCHEF

Tjänsten utgör en ordinarie heltidstjänst med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten som biblioteks- och kulturchef är en tjänst i ledande och självständig ställning som är direkt underställd kommunstyrelsen. Biblioteks- och kulturchefen verkar som förvaltningschef för kommunens biblioteks- och kulturförvaltning och ska däribland leda förvaltningen samt övervaka att dess verksamhet bedrivs ekonomiskt och effektivt.

Behörighetskrav för tjänsten är högskoleexamen och minst 20 veckors studier i biblioteks- och informationsvetenskap. Lön utgår enligt 02KIR020 i allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal. Egen bil och körkort förutsätts för tjänsten. Separat körersättning utgår. En prövotid om 6 månader kommer att tillämpas.

Till arbetsuppgifterna hör bl.a. beredning och föredragning av ärenden inom biblioteks- och kulturförvaltningen som behandlas i kommunstyrelsen, att ansvara för kommunens biblioteks- och kulturverksamhet, besluta om kulturbidrag, leda underställd personal samt handha personalplanering. Ansvar för kommunens infoblad ingår i tjänsten samt att informera om verksamheten på olika plattformar. I verksamheten ingår samarbete med skolor, daghem och äldreomsorgen samt övriga bibliotek på Åland.

Din fritt formulerade ansökan och CV ska vara Jomala kommun tillhanda senast den 31 januari 2019 kl. 15.00 under adress: Jomala kommun, PB 2, AX-22151 Jomala eller per e-post: info@jomala.ax. Om du lämnar din ansökan per e-post skriv ”Biblioteks- och kulturchef” i ämnesraden.

För mer information se www.jomala.ax eller kontakta kommundirektör John Eriksson på tfn (0)18 329 126 eller e-post john.eriksson@jomala.ax.

 

Jomala den 11 januari 2019
Kommunstyrelsen i Jomala

Publicerad 11.1.2019
Uppdaterad 11.1.2019