Specialbarnträdgårdslärare

Till barnomsorgen i kommunen hör två specialbarnträdgårdslärare som regelbundet besöker daghemmen och kommunens gruppfamiljedaghem. Specialbarnträdgårdslärarna är en kontaktlänk mellan föräldrar, personal, habilitering, skola m.fl.

Specialbarnträdgårdslärarnas huvuduppgift är att stöda personalen i specialpedagogiska frågor, delta i den dagliga verksamheten och göra observationer för att i ett tidigt skede fånga upp barn som är i behov av särskilt stöd. Specialbarnträdgårdslärarna träffar barnen i grupp eller enskilt.

Tillsammans med föräldrarna, personalen och övriga vuxna runt barn i behov av särskilt stöd planerar och utformar specialbarnträdgårdslärarna ett individuellt åtgärdsprogram.

Daghem

Publicerad 4.10.2017
Uppdaterad 14.2.2020