Kommunstyrelsen den 4 februari 2019

Publicerad 30.1.2019 09:49 | Uppdaterad 30.1.2019 09:50

Kommunstyrelsen sammanträder måndagen den 4 februari 2019 kl. 16.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

13 §                      Sammanträdets konstituerande

14 §                      Anmälningsärenden

15 §                      Delgeneralplan för Kalmarnäs, ändring

16 §                      Ändring av delgeneralplan och detaljplan för fastigheten Kyrkoby XXI:2 RNr 9:37 i Prestgården by, anhållan
                             SÅHD

17 §                      Planläggningsprogram 2019

18 §                      Försäljning av fastigheten Solkatten (fast.bet. 170-431-8-84)

19 §                      Trafiksäkerhetsåtgärder för landsväg 1 vid avtaget till Kungsö, anhållan till Ålands landskapsregering

20 §                      Om- och tillbyggnad av Vikingaåsens skola, projekteringsgrupp

21 §                      Norra Möckelövägen, skrivelse Roine Viktorsson

22 §                      Grusplan Frideborg, skrivelse Hembygdens Vänner r.f.

23 §                      Fiskevårdsprojekt, Böjsas skogen, anhållan Ålands Landskapsregering

24 §                      Biblioteks- och kulturchef, arbetsvärdering

25 §                      Fritidschef, arbetsvärdering

26 §                      Inrättande av befattning, byråsekreterare

27 §                      Lantbrukssekreterare, arbetsvärdering

28 §                      Inlämnande rättelseyrkande gällande beslut om landskapsandel för grundskola 2019

29 §                      Inlämnande rättelseyrkande gällande beslut om Socialvårdsplan 2019-2023

30 §                      Begäran om anstånd, remissvar

31 §                      Sammanträdets avslutande

Publicerad 30.1.2019
Uppdaterad 30.1.2019