Utkomststöd

Rätt till ekonomiskt stöd (utkomststöd) har en person eller familj om andra inkomster eller tillgångar saknas eller inte räcker till för att garantera skäligt uppehälle. Utkomststöd är det ekonomiska stöd som beviljas i sista hand, vilket betyder att du enligt bästa förmåga måste dra försorg om din egen och din familjs uppehälle och att du i första hand ska ansöka om alla andra typer av förmåner som du kan ha rätt till, exempelvis allmänt bostadsbidrag (FPA), arbetslöshetsförmåner (t.ex. AMS), pensioner, sjukdagpenning, föräldraförmåner, studiestöd och underhållsstöd.

När en ansökan om utkomststöd görs måste alla inkomster och utgifter verifieras med kvitton eller andra intyg. Även eventuella tillgångar som kan lösgöras bör redovisas (exempelvis besparingar, fonder, aktier eller fastigheter). Beräkningen av utkomststöd går till så att alla utgifter som berättigar till utkomststöd avdras från de inkomster som står till förfogande. Om inkomsterna understiger utgifterna betalas mellanskillnaden som utkomststöd till sökanden. Utkomstödsberäkningen görs månadsvis.

Utkomststödet består av tre delar: grundläggande, kompletterande och förebyggande utkomststöd. Kompletterande utkomststöd kan beviljas för utgifter som på grund av en persons eller familjs särskilda behov eller förhållanden anses nödvändiga för tryggande av försörjningen eller främjande av förmågan att klara sig på egen hand. Blanketter för ansökan om grundläggande utkomststöd (första gången), ansökan om fortsatt grundläggande utkomststöd samt kompletterande utkomststöd hittar du genom att klicka på länkarna eller i menyraden till vänster. Mer information om förebyggande utkomststöd ges av socialarbetaren.

Kommunens normer vid ansökan om utkomststöd finner du här.

Grunddelarnas belopp

Det grundläggande utkomststödet har fasta grunddelsbelopp som är lagstadgade. Grunddelarnas belopp är senast indexjusterade den 1 februari 2017 och ser ut enligt följande: 

Ensamstående/ensamförsörjare  508,69 euro/mån 
Makar/samboende 432,38 euro/mån
Person som fyllt 17 år och bor hos förälder  371,33 euro/mån 
Barn i åldern 10-16 år  356,09 euro/mån 
Barn under 10 år 335,73 euro/mån 

 

 

Grunddelen skall täcka utgifter för:

- Mat
- Kläder
- TV, tidning, telefon
- Ringa hälso- och sjukvårdskostnader

- Övriga utgifter
(för t.ex. hygien, fritidsintressen,
försäkringar, bilkostnader)

Utöver grunddelsbeloppet beaktas skäliga boendekostnader (exempelvis utgifter för hyra samt hushållselektricitet).

Räkneexempel:

INKOMSTER

Arbetsmarknadsstöd (AMS)  + 639,60 euro
Allmänt bostadsbidrag (FPA)  + 289,00 euro

 

UTGIFTER

Grunddel för ensamstående/ensamförsörjare  - 508,69 euro
Hyra  - 450,00 euro
Elektricitet   - 42,22 euro

 

INKOMSTER TOTALT: + 928,60 euro
UTGIFTER TOTALT: - 1000,91 euro
   
SKILLNAD: - 72,31 euro


Sökande är enligt beräkningen berättigad 72,31 euro i utkomststöd aktuell månad.
Observera att detta endast är ett räkneexempel.

Folkhälsans ekonomi- och skuldrådgivning 

Folkhälsan på Åland bedriver rådgivning kring ekonomi och skulder.
Du kan vända dig dit om du vill ha bättre kontroll över din ekonomi eller om du behöver hjälp med redan existerande ekonomiska problem.
Rådgivningen är kostnadsfri och de har tystnadsplikt.

För mer information samt kontaktuppgifter, följ länken nedan:
https://www.folkhalsan.fi/vuxna/vard-och-stod/ekonomi-och-skuldradgivning/

Kontakt

Socialchef
Jan Mattsson
Tfn. 329 135
Telefontid 09.00-10.30

Byråsekreterare
Gitt Helén
Tfn. 329 138

Socialarbetare
Andreas Lakso
Tfn. 329 134
Telefontid 09.00-10.30

Socialarbetare
Åsa Rosberg
Tfn. 329 145
Telefontid 09.00-10.30