Utkomststöd

Rätt till ekonomiskt stöd (utkomststöd) har en person eller familj om andra inkomster eller tillgångar saknas eller inte räcker till för att garantera skäligt uppehälle.

När en ansökan om utkomststöd görs måste alla inkomster och utgifter verifieras med kvitton eller andra intyg.

Beräkningen av utkomststöd går till så att alla utgifter som berättigar till utkomststöd avdras från de inkomster som står till förfogande. Om inkomsterna understiger utgifterna betalas skillnaden som utkomststöd till sökanden. Utkomstödsberäkningen görs månadsvis.

Blanketter för ansökan om utkomststöd (första gången) och för ansökan om fortsatt utkomststöd hittar du genom att klicka på länkarna eller i menyraden till vänster.

Grunddelarnas belopp

Utkomststödet har en fast grunddel som är lagstadgad. Grunddelarnas belopp är senast indexjusterade den 1 februari 2014 och ser ut enligt följande:

Ensamstående/ensamförsörjare  505,65 €/mån 
Makar/samboende 429,80 €/mån
Person som fyllt 17 år och bor hos förälder  369,12 €/mån 
Barn i åldern 10-16 år  353,96 €/mån 
Barn under 10 år 333,72 €/mån 
 

 

Grunddelen är uträknad (för en ensamstående/ensamförsörjare) och skall täcka utgifter för:

Mat (54 %)  273,05 €/månad 
Kläder (9 %)  45,51 €/månad 
TV, tidning, telefon (14 %)  70,79 €/månad 
Hälsovård (3 %)  15,17 €/månad 

Övriga utgifter (20 %)
(för t.ex. hygien, fritidsintressen,
försäkringar, bilkostnader)

101,13 €/månad 

Räkneexempel:

INKOMSTER

Arbetsmarknadsstöd (AMS)  + 639,60 €
Allmänt bostadsbidrag (FPA)  + 289,00 € 

UTGIFTER

Grunddel för ensamstående/ensamförsörjare  - 505,65 €
Hyra  - 490,00 € 
Elektricitet   - 42,22 € 

 

INKOMSTER TOTALT: + 928,60 €
UTGIFTER TOTALT: - 1037,87 €
SKILLNAD: - 109,27 €

Sökande är enligt beräkningen berättigad 109,27 € i utkomststöd aktuell månad.
Observera att detta endast är ett räkneexempel.

Kontakt

Socialchef
Jan Mattsson
Tfn. 329 135
Telefontid 09.00-10.00

Byråsekreterare
Gitt Helén
Tfn. 329 138

Tf. socialarbetare
Andreas Lakso
Tfn. 329 134
Telefontid 09.00-10.00

Tf. socialarbetare
Emelie Börman
Tfn. 329 145
Telefontid 09.00-10.00