Underhållsstöd

Från och med 01.04.2009 utbetalas underhållsstödet av FPA. Ansökningar om underhållsstöd inlämnas till FPA från och med 01.04.2009. Underhållsskyldiga ska från 01.03.2009 betala underhållsbidraget till FPA.

Underhållsbidrag för barn

Vardera förälder ansvarar för barnens underhåll. Den av föräldrarna hos vilken barnet inte bor, erlägger underhållsbidrag.

Underhållsbidrag fastställs

  • genom avtal, som godkänns av barnatillsyningsmannen.
  • genom domstolsutslag.

Förhöjning av underhållsbidrag

I enlighet med stegringen i levnadskostnadsindexet sker en förhöjning av underhållsbidraget den 1 januari årligen fr.o.m. 2010. De underhållsbidrag och underhållsstöd som definieras i lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna höjs med 1,0 procent fr.o.m. 1.1.2015. Förhöjningen gäller samtliga gällande avtal om underhållsbidrag som ingåtts med stöd av lagen om underhåll för barn oberoende av datum då de fastställts.

Fr.o.m. 1.1.2015 är det fulla underhållsstödet 155,17 euro per månad per barn.

Underhållsstöd för barn

Om underhållsskyldig försummat att erlägga underhållsbidrag, om faderskap inte har fastställts eller om underhållsbidrag fastställts till ett lågt belopp p.g.a. underhållsskyldigs sjukdom, bristande arbetsförmåga eller annan försörjningsskyldighet, kan underhållsstöd beviljas.

Ansökan om underhållsstöd lämnas till folkpensionsanstalten och till ansökan bör fogas avtal om underhåll eller domstolsutslag i original samt utredning över underhållsbidragsskulden.

Klicka här för att komma till FPAs egen hemsida.

 

 

Kontakt

Socialchef
Jan Mattsson
Tfn. 329 135
Telefontid 09.00-10.00

Tf. socialarbetare
Andreas Lakso
Tfn. 329 134
Telefontid 09.00-10.00

Byråsekreterare
Gitt Helén
Tfn. 329 138