Närståendevård

Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som ordnas i den vårdbehövandes hem med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.

Jomala kommuns principer för beviljande av stöd för närståendevård

Skillnaden mellan närståendevård och ömsesidig hjälp som anhöriga eller närstående personer ger varandra är att närståendevården är mycket bindande och krävande, dvs. en dygnet runt vård eller fortlöpande daglig vård. Med närståendevården avses alltid hjälp med den personliga vården och omsorgen, inte enbart hjälp med att uträtta ärenden utanför hemmet eller hushållsarbete.

  • Stöd för närståendevård består av ett vårdarvode, kompletterande hälso- och socialtjänster till den vårdbehövande och stöd till närståendevårdaren.
  • Närståendevårdsstöd är ingen subjektiv rätt, kommunen fastställer grunderna för beviljande av stöd för närståendevård inom lagen om närståendevårdens bestämmelser.
  • Närståendevårdsstöd beviljas oberoende av den sökandes ekonomi.
  • Närståendevårdsstöd beviljas inte för vård på institution.

Blankett för ansökan om stöd för närståendevård hittar du längre ner på den här sidan. Observera att det är olika blanketter beroende på om personen som vårdas är över eller under 18 år. I menyraden till vänster hittar du även blankett för underlag av nårståendevårdsarvode.

Blanketter

Ansökan om närståendevårdsstöd från 18 år

Ansökan om närståendevårdsstöd under 18 år

Blankett underlag för närståendestödsarvode

 

Kontakt

Äldreomsorgsledare
Sanna Lindroos
Tfn. 329 141

Socialarbetare
Andreas Lakso
Tfn. 329 134
Telefontid 09.00-10.30

Socialarbetare
Åsa Rosberg
Tfn. 329 145
Telefontid 09.00-10.30