Stadgar, instruktioner och program

Förvaltningsstadga

Enligt kommunallagen ska fullmäktige anta en förvaltningsstadga. I förvaltningsstadgan ska finnas bestämmelser om bl.a. de kommunala organens sammanträden, inkallande av ersättare, den ekonomiska förvaltningen, behandling av motioner. Kortfattat kan man säga att det ger ett ramverk för hur ett ärende i kommunen behandlas. För mer detaljerade bestämmelser upprättas även sk. instruktioner och tjänste- och befattningsbeskrivningar.

Förvaltningsstadga för Jomala kommun

Mål- och riktlinjer

Kommunen antog år 2010 första gången dokumentet Mål- och riktlinjer. Här fastställs vad kommunen ska åstadkomma de kommande åren. Kommunfullmäktige har inte antagit kommande års mål- och riktlinjer.

Byggnadsordning

Enligt Plan- och bygglagen kan kommunen anta en byggnadsordning. Byggnadsordningen ska ta upp bestämmelser som förutsätts av de lokala förhållandena och kan gälla bl.a. tomters beskaffenhet, byggnaders utformning, placering och byggnadssätt.

I menyn till vänster hittar du ovanstående dokument.

Övriga program och styrdokument i urval

Delegering av beslutanderätt

Arvodesstadga

Skolstadga

Upphandlingsdirektiv

Koncerndirektiv 

Regler för beviljande av verksamhetsunderstöd till föreningar i Jomala kommun

Regler för beviljande av understöd för kulturprojekt

Regler för beviljande av understöd för renovering av byggnad eller iordningställande av plats

Barn- och ungdomspolitiskt program

Äldreomsorgsplan

Strategi för dagvattenhantering i Jomala kommun

Kontakt

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751

Kommunsekreterare
Julia Lindfors
Tfn. 329 120
Mob 0457 5957 831

Personalchef
Ewa Danielsson
Tfn. 329 144
Mob 0457 5244 049

Ekonomichef
Dan Lindblom
Tfn. 329 131
Mob 0400 9561 81 

Ekonom
Jesper Strandvik
Tfn. 329 124