Stadgar, instruktioner och program

Förvaltningsstadga

Enligt kommunallagen ska fullmäktige anta en förvaltningsstadga. I förvaltningsstadgan ska finnas bestämmelser om bl.a. de kommunala organens sammanträden, inkallande av ersättare, den ekonomiska förvaltningen, behandling av motioner. Kortfattat kan man säga att det ger ett ramverk för hur ett ärende i kommunen behandlas. För mer detaljerade bestämmelser upprättas även sk. instruktioner och tjänste- och befattningsbeskrivningar.

Förvaltningsstadga för Jomala kommun.

Vision och målsättningar

Kommunen antog genom kommunfullmäktiges beslut § 111/12.12.2016 dokumentet Vision och målsättningar för Jomala kommun. Här fastställs hur kommunen ska arbeta inom verksamheten och de målsättningar kommunen ska arbeta mot de kommande åren.

Byggnadsordning

Enligt Plan- och bygglagen kan kommunen anta en byggnadsordning. Byggnadsordningen ska ta upp bestämmelser som förutsätts av de lokala förhållandena och kan gälla bl.a. tomters beskaffenhet, byggnaders utformning, placering och byggnadssätt.

I menyn till vänster hittar du ovanstående dokument.

Övriga program och styrdokument i urval

Delegering av beslutanderätt

Arvodesstadga

Skolstadga

Upphandlingsdirektiv

Koncerndirektiv

Regler för beviljande av bidrag till busskur

Regler för beviljande av verksamhetsunderstöd till föreningar i Jomala kommun

Regler för beviljande av understöd för kulturprojekt

Regler för beviljande av understöd för renovering av byggnad eller iordningställande av plats

Barn- och ungdomspolitiskt program

Äldreomsorgsplan

Strategi för dagvattenhantering i Jomala kommun

Allmänna anslutningsbestämmelser till vatten och avlopp

Riktlinjer för representation

Kontakt

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751

Kommunsekreterare
Mattias Jansryd
Tfn. 329 120
Mob 040 1763 314

Personalchef
Jesper Strandvik
Tfn. 329 144
Mob 040 5185 700

Ekonomichef
Dan Lindblom
Tfn. 329 131
Mob 0400 9561 81 

Ekonom
Elsa Pennanen

Tfn. 329 124