Reform 2012

Som första kommun på Åland har Jomala tagit steget mot en mer effektiv och tydlig beslutsorganisation. Fullmäktiges beslut om omorganisationen föregicks av flera års diskussioner. Det stora dilemmat var hur beslutsfatttandet skulle bli effektivare, hur de förtroendevalda skulle få mer tid till de stora, långsiktiga penseldrag och tjänstemännen ansvara för verkställigheten. Andra önskemål var bättre rutiner för att efterhöra invånarnas och brukarnas synpunkter och en tydligare och mer sammanhållen bild av helheten. Kommunen består av flera olika verksamhetsområden, men allt finansieras genom en och samma penningbörs. Den nya organisationen gäller från och med den 1 januari 2012.

Färre nämnder

En konsekvens av omorganisationen är att kommunen har färre nämnder. Istället för sex nämnder har kommunen två: Plan- och byggnämnden som är obligatorisk enligt gällande lagstiftning och Gemesamma räddningsnämnden som är ett samarbete mellan tio kommuner. Kommunstyrelsen handhar därmed direkt de ärenden som berör till exempel skola, socialvård, fritid och bibliotek.

Många har fråga sig om inte kommunstyrelsen överbelastas i och med den nya organisationen. En genomgång av ärendena som behandlats i nämnderna under de senaste åren visar dock att de flesta ärenden ändå slutligen behandlas av kommunstyrelsen. En stor del av de ärenden som endast behandlats i nämnden är ofta fråga om verkställighet och kan skötas av ansvarig tjänsteman.