Så styrs Jomala kommun

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Jomala består av 17 ledamöter och är det högsta beslutande organet i kommunen. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs för en period om fyra år åt gången. Nästa val till kommunfullmäktige sker under hösten 2019.

Kommunfullmäktiges möten är offentliga och alla är välkomna att lyssna.

Kommunfullmäktiges huvudsakliga uppgifter är att fastställa kommunens budget, besluta om hur mycket skatt invånarna ska betala och besluta om hur marken i kommunen ska användas genom att godkänna delgeneral- och detaljplaner.

Till kommunfullmäktiges uppgifter hör också att välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och välja revisorerna som ska granska kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen väljs för två år i taget och utses av kommunfullmäktige.

De förtroendevalda i kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunen ekonomi.

För att kunna utföra dessa uppgifter har kommunstyrelsen anställda tjänstemän till sin hjälp.

Nämnder

Som första kommun på Åland har Jomala gått in för att effektivisera beslutsfattandet i kommunen. Jomala kommun har från och med 2016 två nämnder, byggnämnden och gemensamma räddningsnämnden för Ålands landskommuner. Den grundläggande tanken är att tydliggöra vad som är politik och vad som är verkställighet. 

Kontakt

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751

Kommunsekreterare
Mattias Jansryd
Tfn. 329 120
Mob 040 1763 314

Personalchef
Jesper Strandvik
Tfn. 329 144
Mob 040 5185 700

Ekonomichef
Dan Lindblom
Tfn. 329 131
Mob 0400 9561 81 

Ekonom
Elsa Pennanen

Tfn. 329 124