Kommunstyrelsens föredragningslista den 6 november 2017

Kommunstyrelsen i Jomala sammanträder den 6 november 2017 kl. 16.00 för behandling av följande ärenden:

252 § Sammanträdets konstituerande
253 § Anmälningsärenden
254 § Detaljplaneändring för del av kvarter 42026 i Möckelö by, anhållan Eklunds Fastigheter Ab
255 § Detaljplaneändring för tomt 2 kvarter 5 i Dalkarby by, anhållan Mariehamns Bioenergi Ab
256 § Vägplan för nybyggnad av gång- och cykelväg längs landsväg nr 1, sektion 0-360, i Möckelö by, utlåtande till Ålands landskapsregering
257 § Medborgarinitiativ angående anslutande gång- och cykelväg till Hammarlandsvägen samt trafiksäkerheten längs Möckelövägen
258 § Förfrågan angående investering i utrymmen för specialfritidshemsverksamheten och utredning av ett interkommunalt resurscentrum inom grundskoleväsendet i
landskapet, SÅHD
259 § Fritidshemmens arbetsplaner 2017-2018
260 § Handlingsplan för giftfritt dagis
261 § Regler för beviljande av bidrag till busskur
262 § Diskussionsmöte angående gemensam räddningsmyndighet, utseende av representant
263 § Oasen boende- och vårdcenter k.f. förbundsfullmäktige 17.11.2017, direktiv till
ombud
264 § Sammanträdets avslutande


Jomala den 1 november 2017

Kommunstyrelsens ordförande Harry Jansson


Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga delgivningar. Protokollet är framlagt till allmänt påseende från och med den 9 november 2017.

På tjänstens vägnar: John Eriksson, kommundirektör

 

« Tillbaka till nyhetslistan.

Kontakt

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751

Kommunsekreterare
Mattias Jansryd
Tfn. 329 120
Mob 040 1763 314

Teknisk chef
Magnus Nordin
Tfn. 329 129
Mob 0457 3749 881 

Byggnads- och miljöinspektör
Guy Dannström

Tfn. 329 128
Mob 0457 0537 147

Socialchef
Jan Mattsson
Tfn. 329 135
Telefontid 09.00-10.30

Barnomsorgschef
Michaela Tuominen-Gällros
Tfn. 329 137

Äldreomsorgsledare
Sanna Lindroos
Tfn. 329 141

Fritidschef
Margita Söderqvist

Tfn. 31 392
Mob 0457 5244 280

Räddningschef
Lennart Johansson
Tfn. 329 132
Fax 329 112
Mob 0457 5221 630

Biblioteks- och kulturchef
Gunilla Jansson
Tfn. 31 742