Kommunstyrelsens föredragningslista den 2 oktober 2017

Kommunstyrelsen i Jomala sammanträder den 2 oktober 2017 kl. 16.00 för behandling av följande ärenden:

198 § Sammanträdets konstituerande
199 § Anmälningsärenden
200 § Detaljplan för del av fastigheten Borgs I RNr 2:71 i Gölby, anhållan Christoffer Gustavsson
201 § Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2017, utreda möjligheterna samt kostnaderna för en eventuell extern IT-revision
202 § Köp av mark, förfrågan del av fastighet Söderskog RNr 6:8 i Björsby by
203 § Inventering av kommunens lekparker
204 § Pumpstationerna på Kalmarnäs, skrivelse Vesterkalmare byalag
205 § Ledd stödgrupp för våldsutsatta kvinnor, förfrågan Folkhälsan på Åland r.f.
206 § Presidentval 2018, fastställande av de allmänna förhandsröstningsställena samt röstningsställena på valdagen i Jomala
207 § Valnämnd för riksval, fyllnadsval
208 § Ålands omsorgsförbund k.f., utlåtande budgetförslag för 2018
209 § Oasen boende- och vårdcenter k.f., utlåtande budgetförslag för 2018
210 § Finlands kommunförbund r.f. valkretsstämma på Åland 12.10.2017, direktiv till ombud
211 § Sammanträdets avslutande


Jomala den 27 september 2017

Kommunstyrelsens ordförande Harry Jansson


Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga delgivningar. Protokollet är framlagt till allmänt påseende från och med den 5 oktober 2017.

På tjänstens vägnar: Mattias Jansryd, tf. kommunsekreterare

 

« Tillbaka till nyhetslistan.

Kontakt

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751

Kommunsekreterare
Mattias Jansryd
Tfn. 329 120
Mob 040 1763 314

Teknisk chef
Magnus Nordin
Tfn. 329 129
Mob 0457 3749 881 

Byggnads- och miljöinspektör
Guy Dannström

Tfn. 329 128
Mob 0457 0537 147

Socialchef
Jan Mattsson
Tfn. 329 135
Telefontid 09.00-10.30

Barnomsorgschef
Michaela Tuominen-Gällros
Tfn. 329 137

Äldreomsorgsledare
Sanna Lindroos
Tfn. 329 141

Fritidschef
Margita Söderqvist

Tfn. 31 392
Mob 0457 5244 280

Räddningschef
Lennart Johansson
Tfn. 329 132
Fax 329 112
Mob 0457 5221 630

Biblioteks- och kulturchef
Gunilla Jansson
Tfn. 31 742