Kommunfullmäktiges föredragningslista den 14 november 2017

Kommunfullmäktige i Jomala sammanträder den 14 november 2017 kl. 19.00 för behandling av följande ärenden:

46 § Sammanträdets konstituerande
47 § Anmälningsärenden
48 § Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2017, utreda möjligheterna samt kostnaderna för en eventuell extern IT-revision
49 § Inkomstskattesats 2018
50 § Fastighetsskattesats 2018
51 § Vattentaxa 2018
52 § Avloppsvattentaxa 2018
53 § Taxa för plogning av privata vägar 2018
54 § Taxor, Rönngården 2018
55 § Taxa för planläggningstjänster 2018
56 § Byggnadstillsynsmyndighetens avgifter 2018 för Jomala kommun
57 § Hemserviceavgifter 2018
58 § Folkhälsans allaktivitetshus, justering av avgift från och med 1.1.2018
59 § Barnomsorgsavgifterna fr.o.m. 1.1.2018
60 § Fritidshemsavgifterna fr.o.m. 1.1.2018
61 § Lekparksavgiften fr.o.m. 1.1.2018
62 § Idrottsanläggningarnas avgifter 2018
63 § Skolornas hyrestaxor 2018
64 § Biblioteksavgifter och avgifter för annonsering i infobladet 2018
65 § Taxor, externa tjänster
66 § Taxor, kommunernas brandväsende
67 § Principer för uppbärande av barnomsorgsavgift fr.o.m. 1.1.2018
68 § Budgeten 2018
69 § Vägplan för nybyggnad av gång- och cykelväg längs landsväg nr 1, sektion 0-360, i Möckelö by, utlåtande till Ålands landskapsregering
70 § Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2014, utreda äldreomsorgens framtida organisation i kommunen
71 § Sammanträdets avslutande


Jomala den 8 november 2017

Kommunfullmäktiges ordförande Mika Nordberg

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga delgivningar. Protokollet är framlagt till allmänt påseende från och med den 16 november 2017.

På tjänstens vägnar: John Eriksson, kommundirektör

 

« Tillbaka till nyhetslistan.

Kontakt

Kommundirektör
John Eriksson
Tfn. 329 126
Mob 0457 3613 751

Kommunsekreterare
Mattias Jansryd
Tfn. 329 120
Mob 040 1763 314

Teknisk chef
Magnus Nordin
Tfn. 329 129
Mob 0457 3749 881 

Byggnads- och miljöinspektör
Guy Dannström

Tfn. 329 128
Mob 0457 0537 147

Socialchef
Jan Mattsson
Tfn. 329 135
Telefontid 09.00-10.30

Barnomsorgschef
Michaela Tuominen-Gällros
Tfn. 329 137

Äldreomsorgsledare
Sanna Lindroos
Tfn. 329 141

Fritidschef
Margita Söderqvist

Tfn. 31 392
Mob 0457 5244 280

Räddningschef
Lennart Johansson
Tfn. 329 132
Fax 329 112
Mob 0457 5221 630

Biblioteks- och kulturchef
Gunilla Jansson
Tfn. 31 742