Delgeneralplan för centralområdet

Centralområdet omfattar byarna Dalkarby, Prästgården, Ingby, Jettböle samt del av Sviby, Hindersböle och Möckelby byar.

Museibyrån har låtit utföra en kulturmiljöinventering över det område som berörs av delgeneralplanen.

Kulturmiljöinventering för centralområdet

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt den 27 oktober 2014 att ställa ut förslag till delgeneralplan för Centralområdet jämte beskrivning av den 6 november 2014 under tiden 7 november - 8 december 2014. Förslaget fanns framlagt till allmänt påseende på kommunkansliet samt här på hemsidan under utställningstiden.

Kommunfullmäktige i Jomala beslöt den 27 januari 2015 att anta delgeneralplanen för Centralområdet jämte beskrivning av den 20 januari 2015.

Delgeneralplan för Centralområdet, antagen av kommunfullmäktige § 4/27.01.2015:
Plankarta
Planbeskrivning