Delgeneralplan för centralområdet

Centralområdet omfattar byarna Dalkarby, Prästgården, Ingby, Jettböle samt del av Sviby, Hindersböle och Möckelby byar.

Museibyrån har låtit utföra en kulturmiljöinventering över det område som berörs av delgeneralplanen.

Kulturmiljöinventering för centralområdet

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt den 27 oktober 2014 att ställa ut förslag till delgeneralplan för Centralområdet jämte beskrivning av den 6 november 2014 under tiden 7 november - 8 december 2014. Förslaget finns framlagt till allmänt påseende på kommunkansliet samt här på hemsidan under utställningstiden.

Eventuella anmärkningar mot förslaget ska ha kommit in till kommunstyrelsen under samma tid, det vill säga senast den 8 december kl. 15.00.

Plankarta
Planbeskrivning