Utkomststöd

Rätt till ekonomiskt stöd (utkomststöd) har en person eller familj om andra inkomster eller tillgångar saknas eller inte räcker till för att garantera skäligt uppehälle. Utkomststöd är det ekonomiska stöd som beviljas i sista hand, vilket betyder att du enligt bästa förmåga måste dra försorg om din egen och din familjs uppehälle och att du i första hand ska ansöka om alla andra typer av förmåner som du kan ha rätt till, exempelvis allmänt bostadsbidrag (FPA), arbetslöshetsförmåner (t.ex. AMS), pensioner, sjukdagpenning, föräldraförmåner, studiestöd och underhållsstöd.

När en ansökan om utkomststöd görs måste alla inkomster och utgifter verifieras med kvitton eller andra intyg. Även eventuella tillgångar som kan lösgöras bör redovisas (exempelvis besparingar, fonder, aktier eller fastigheter). Beräkningen av utkomststöd går till så att alla utgifter som berättigar till utkomststöd avdras från de inkomster som står till förfogande. Om inkomsterna understiger utgifterna betalas mellanskillnaden som utkomststöd till sökanden. Utkomstödsberäkningen görs månadsvis.

Utkomststödet består av tre delar: grundläggande, kompletterande och förebyggande utkomststöd. Kompletterande utkomststöd kan beviljas för utgifter som på grund av en persons eller familjs särskilda behov eller förhållanden anses nödvändiga för tryggande av försörjningen eller främjande av förmågan att klara sig på egen hand.

Blanketter för ansökan om grundläggande utkomststöd (första gången), ansökan om fortsatt grundläggande utkomststöd samt kompletterande utkomststöd hittar du i menyraden.

Mer information om förebyggande utkomststöd ges av socialarbetare.

Grunddelarnas belopp

Det grundläggande utkomststödet har fasta grunddelsbelopp som är lagstadgade. Grunddelarnas belopp är senast indexjusterade den 1 februari 2017 och ser ut enligt följande: 

Ensamstående/ensamförsörjare  508,69 euro/mån 
Makar/samboende 432,38 euro/mån
Person som fyllt 17 år och bor hos förälder  371,33 euro/mån 
Barn i åldern 10-16 år  356,09 euro/mån 
Barn under 10 år 335,73 euro/mån

Grunddelen ska täcka utgifter för:

  •  Mat
  • Kläder
  • TV, tidning, telefon
  • Ringa hälso- och sjukvårdskostnader
  • Övriga utgifter(för t.ex. hygien, fritidsintressen, försäkringar, bilkostnader)

Utöver grunddelsbeloppet beaktas skäliga boendekostnader (exempelvis utgifter för hyra samt hushållselektricitet).

Räkneexempel:

INKOMSTER

Arbetsmarknadsstöd (AMS)  + 639,60 euro
Allmänt bostadsbidrag (FPA)  + 289,00 euro

UTGIFTER

Grunddel för ensamstående/ensamförsörjare  - 508,69 euro
Hyra  - 450,00 euro 
Elektricitet   - 42,22 euro

INKOMSTER TOTALT: + 928,60 euro
UTGIFTER TOTALT: - 1000,91 euro
   
SKILLNAD: - 72,31 euro

Sökande är enligt beräkningen berättigad 72,31 euro i utkomststöd aktuell månad.
Observera att detta endast är ett räkneexempel.

 

Publicerad 6.10.2017
Uppdaterad 24.11.2017