Kommunstyrelsens föredragningslista 12.2.2018

Kommunstyrelsen i Jomala sammanträder 12.2.2018 kl. 16.00 för behandling av följande ärenden:

20 §                    Sammanträdets konstituerande

21 §                    Anmälningsärenden

22 §                    Ändring av delgeneralplan för centralområdet för fastigheten Backas RNr 6:4 i Ingby by, anhållan Katarina och Greger Eriksson

23 §                    Ändring av delgeneralplan för centralområdet för del av fastigheten Nybo RNr 2:15 i Ingby by, anhållan Ståhlman och Sjöblom

24 §                    Ändring av delgeneralplan och detaljplan för fastigheten Kyrkoby XXI:2 RNr 9:37 i Prestgården by, anhållan SÅHD

25 §                    Yttrande i egenskap av granne, begäran byggnämnden i Jomala kommun

26 §                    Anhållan om att få anlägga gata, Fastighets Ab Borgen i Jomala

27 §                    Upphandling inom äldreomsorgen

28 §                    Gemensamt dataskyddsombud, förfrågan Åda Ab

29 §                    Utbildningsplan 2018

30 §                    Friskvårdsprogram 2018

31 §                    Tillägg till Frisknärvaro samt policy för sjukfrånvaro

32 §                    Nya principer för verksamhetsbidrag och övriga bidrag

33 §                    Omvandling av tjänst som närvårdare till hemserviceledare

34 §                    Delegeringsbeslut, ändring

35 §                    Rätten att bevilja befrielse från kommunal- och fastighetsskatt

36 §                    Motion angående utbyggnad av belysning och gångbanor

37 §                    Motion angående busskurer och barnens skolväg

38 §                Sammanträdets avslutande

 

Jomala den 7 februari 2018

Kommunstyrelsens ordförande                              Harry Jansson

 

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga delgivningar. Protokollet är framlagt till allmänt påseende från och med den 15 februari 2018.

På tjänstens vägnar:                                                 John Eriksson, kommundirektör

Publicerad 7.2.2018
Uppdaterad 7.2.2018