Antagna gaturitningar för GC-led för Solberget i Vester- och Österkalmare by

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 14 maj 2018 att anta gaturitningarna uppgjorda av DEAB Konsult Ab daterade 22.2.2018 för den GC-led som finns angiven i den fastställda detaljplanen för Solberget i Vester- och Österkalmare by.

Kommunstyrelsen beslöt samtidigt att bjuda in till ett informations- och diskussionstillfälle för boende och andra intressenter för att diskutera praktiska frågor i samband med verkställigheten av GC-leden, såsom placeringen av belysningsarmaturer, skyltning vid Igelkottsvägen samt eventuella ”grindar” vid korsningsområdet Igelkottsvägen med flera praktiska frågor.

Informations- och diskussionstillfället hålls måndagen den 28 maj 2018 kl. 19.00 på kommunkansliet i Jomala.  Välkommen!

Gaturitningarna finns att ta del av som bilagor i högermenyn.

 

Jomala den 16 maj 2018

På tjänstens vägnar:

Kommundirektör                                                John Eriksson

Publicerad 16.5.2018
Uppdaterad 24.5.2018